Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

(Inter)nationale standaarden

Aansluiting SIKB0101 op (inter)nationale standaarden
Standaard SIKB0101 sluit volledig aan op alle relevante nationale en internationale standaarden voor uitwisseling van digitale gegevens. Hierdoor is uitwisselen van gegevens met informatiesystemen met andersoortige informatie, mogelijk.

Standaard SIKB0101 sluit aan op: Meerwaarde van gebruik in Standaard SIKB0101 
Basismodel geo-informatie (NEN 3610) Maakt uitwisseling van geo-informatie tussen verschillende informatiesystemen (ook andere dan bodeminformatie-systemen) mogelijk. 
GML (Geography Markup Language) Maakt eenduidige uitwisseling geografische informatie (zoals x,y,z-coördinaten en contouren) mogelijk. 
ISO 19156 Observations & Measurements Aansluiting op internationaal format voor uitwisseling van meetgegevens in algemene zin.  
ISO 28258 Soil quality - Digital exchange of soil-related data Aansluiting op internationaal format voor uitwisseling van bodemgegevens voor wat betreft de inhoud van de informatie. 
IMMetingen (gebaseerd op ISO 19156) Maakt digitaal uitwisselen met water(bodem)gegevens mogelijk. 
INSPIRE (gebaseerd op ISO 19156 en voor thema ‘bodem’ op ISO 28258) Aansluiting op Europese afspraken voor het publiceren van milieugegevens. 
BAG (Basisregistratie adressen en gebouwen) Maakt geautomatiseerde overname van adresgegevens uit de BAG in het Bodeminformatiesysteem mogelijk. 
BRO (Basis Registratie Ondergrond) SIKB0101 gebruikt voor de modellering van de boorbeschrijvingen de uitgangspunten van de BRO.  
Aquo (informatie-standaard waterbeheer, beheerd door Informatie Huis Water) Harmonisatie van de standaarden voor wat betreft meetgegevens van bijvoorbeeld waterbodem en grondwater.