Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Klachten

In het algemeen probeert een ieder zijn werk natuurlijk goed te doen. Maar wat zijn uw mogelijkheden als er bij de uitvoering van werkzaamheden iets mis gaat?

1. Overleg met de uitvoerder van het werk
U kunt bij de uitvoerder zelf aan de bel trekken. De eerste stap die bij de oplossing van klachten kan worden genomen, is het opnemen van contact met de certificaathouder. Probeer altijd samen, binnen redelijke termijn, te komen tot een oplossing. Veel klachten ontstaan door gebrekkige communicatie en verkeerde verwachtingen. Uiteraard is ook de formulering van uw opdracht (het contract) van belang.

Leidt dit niet (tijdig) tot een oplossing, dan kan de certificerende instelling, de Raad voor Accreditatie of SIKB, ingeschakeld worden. Klachten kunnen worden gedeponeerd bij:

  • de certificerende instelling: voor klachten over de gecertificeerde organisatie die betrekking hebben op het niet naleven van de BRL of protocollen;
  • de Raad voor Accreditatie: voor klachten over de certificatie-instelling die betrekking hebben op het certificeren (NB dit kan alleen als de CI geaccrediteerd is; accreditatie is vanaf 1 juli 2018 verplicht);
  • SIKB: voor klachten over het gebruik van het keurmerk door niet-gecertificeerde organisaties, de toetsende instelling en de ActorRegistratie.

Deze instellingen zullen de klacht onderzoeken en, indien nodig, corrigerend optreden. Dit corrigerend optreden zal meestal bestaan uit een verbeteractie. Het kan ook gaan om een waarschuwing, het schorsen of eventueel intrekken van het certificaat. De BRL SIKB 4000 bepaalt wat voor sanctie van toepassing is (zie de paragraaf over sancties in BRL SIKB 4000). SIKB kan de licentie van de toetsende instelling schorsen of beëindigen. De klager ontvangt schriftelijk bericht over de afhandeling.

Als de sanctie bestaat uit schorsing of intrekking van het certificaat door de certificerende instelling dan wordt ook mededeling gedaan aan SIKB op basis waarvan de registratie van de organisatie op de SIKB-website wordt aangepast.

2. Melding aan de Erfgoedinspectie
Bij de Erfgoedinspectie kunt u wettelijke overtredingen (zoals het doen van opgravingen zonder certificaat) en structurele misstanden melden.