Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Raad van Accreditatie

De Stichting Raad voor Accreditatie (RvA) te Utrecht beoordeelt certificerende instellingen (en anderen zoals laboratoria en inspectie-instellingen) op hun deskundigheid en onafhankelijkheid. Dat gebeurt op vele gebieden: van bouw en milieu, handel en industrie, landbouw en voedselveiligheid tot aan de gezondheidszorg. De RvA werkt op basis van de Wet Aanwijzing Nationale Accreditatie Organisatie (Wanai).

De taken van de RvA binnen het domein Archeologie betreffen:

  • Het accrediteren van certificerende instellingen
    Een certificerende instelling staat onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. Hiertoe moet de certificerende instelling zich vooraf (per beoordelingsrichtlijn) accrediteren. Certificerende instellingen in de archeologie moeten volgens de Erfgoedwet laten accrediteren voordat zij mogen certificeren voor BRL SIKB 4000.
  • Het beoordelen van het certificeringsschema
    Een certificatieschema moet voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de accreditatierichtlijnen van de RvA, waaronder (in het geval van BRL SIKB 4000 Archeologie) ISO-IEC 17065. Pas bij een positieve beoordeling van de BRL (of een wijzigingsblad) kan een certificerende instelling accreditatie voor het schema aanvragen.