Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Wat is de KNA?

De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) bestaat uit een aantal protocollen die ieder een deel van het archeologisch werk beschrijven. De KNA-protocollen bevatten de minimale inhoudelijke en ambachtelijke eisen die worden gesteld aan archeologische werkzaamheden van inventariserend onderzoek tot aan depotbeheer (het bewaren van archeologisch vondstmateriaal). 

Voor werkzaamheden die zijn gestart na 1 juli 2016 geldt een overgangsjaar en kan zowel de KNA versie 3.3 (landbodems)/3.2 (waterbodems) als de versie 4.0 voor land- en waterbodems gehanteerd worden.  

Voor alle werkzaamheden die starten na 1 juli 2017 geldt in alle gevallen de KNA versie 4.0 voor land- en waterbodems en geldt de wettelijk verplichte certificering voor 'gravende  protocollen' (IVO & Opgraven).

Schema:

Overzicht van de KNA protocollen land- en waterbodems.
De ingevulde vakken geven aan dat deze per 1 juli 2017 vallen onder de certificeringsplicht.