Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Competentie-eisen en overgangsregelingen

De Monumentenwet (en in vervolg daarop de KNA) stelt eisen aan de competenties (kennis en ervaring) van de personen die de KNA toepassen (actoren). De competentie-eisen zijn in de loop der jaren gewijzigd. Personen die menen een opgebouwd economisch belang te hebben dat leidt tot het recht op een aangepaste regeling m.b.t. competentie-eisen kunnen een beroep doen op een overgangsregeling. Zij dienen aan de volgende criteria (vastgelegd in besluiten van het CCvD Archeologie) te voldoen:

  • voor opgraven: betrokkene was reeds voor 1 oktober 2001 beroepsmatig actief in de functie waarvoor men kwalificatie vraagt (d.i. de datum van invoering van de KNA, versie 2.0 / instelling Beleidsregels opgravingsbevoegdheid);
  • voor inventariserend onderzoek door middel van boringen: betrokkene was reeds voor 1 november 2005 beroepsmatig actief in de functie waarvoor men kwalificatie vraagt (d.i. de datum van uitbreiding van de vergunningplicht door middel van de aanpassing Beleidsregels opgravingsbevoegdheid ('boren = graven'). Voorts staat in het Besluit dat de regeling open staat voor maximaal 3 jaar.

De volgende regelingen zijn in werking:

  • EVC voor MA Archeologie
  • EVC voor BA Archeologie
  • Gelijkstellingsregeling
  • regeling voor senior veldtechnici

In september 2009 heeft het CCvD Archeologie vastgesteld dat:

  1. Iedereen die aantoonbaar voldoet aan de criteria van de overgangsregeling (beroepsmatig actief als prospector voor 1 nov 2005/ als archeoloog voor 1 oktober 2001) tot uiterlijk 31 december 2011 wordt vrijgesteld voor aanspraken op zijn opleiding en ervaring en krijgt aldus gedurende deze termijn de gelegenheid om te gaan voldoen aan de in de KNA genoemde kwalificaties. Deze vrijstelling vervalt onvoorwaardelijk indien op 31 december 2011 de gevraagde kwalificatie niet kan worden overlegd,
  2. Wanneer een kandidaat op basis van eigen studie, los van de EVC faciliteiten, de kwalificatie MA archeologie verwerft, hem/haar vrijstelling wordt verleend voor het opbouwen van de voor de status van (senior) KNA archeoloog benodigde werkervaring na afstuderen
  3. Wanneer een kandidaat op basis van de gelijkstellingsregeling, los van de EVC faciliteiten, de kwalificatie MA archeologie verwerft, hem/haar vrijstelling wordt verleend voor het opbouwen van de voor de status van (senior) KNA archeoloog benodigde ervaring na afstuderen.

Termijnen

De aanmelding was mogelijk tot 31 december 2011.