Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Waarderingssystematiek

Aanleiding

In 2010 is door SIKB een overkoepelend projectplan gemaakt voor het opstellen van een leidraad voor een integrale benadering van het archeologische vooronderzoek. Doelstelling was om uiteindelijk tot een alomvattende Leidraad Inventariserend Veldonderzoek te komen. Met de komst van het door het Rijk geïnitieerde project Kenniskaart archeologie (onderdeel van de verbeteracties archeologie) bleek een integrale leidraad overbodig.

Een specifiek onderdeel van het projectplan was de evaluatie en de optimalisatie van de manier waarop archeologische vindplaatsen worden gewaardeerd in de deelprocessen 3 van het Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA Landbodems 3.3 en 4.0).

Voor de evaluatie en optimalisatie van deze waarderingssystematiek is in 2013 door SIKB een apart Plan van Aanpak opgesteld dat vervolgens door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) is vastgesteld en door SIKB is aanbesteed.

Het rapport met advies

Het rapport met het advies betreft de evaluatie van hoe tot een waardestelling wordt gekomen bij afronding van het vooronderzoek en op welke wijze de waardestelling past in het geheel van de AMZ-proces zoals beschreven in de KNA. De huidige waarderingssystematiek dateert al van voor de komst van de KNA in 2001. Het rapport komt daarom met voorstellen in welke richting verbeteringen kunnen worden aangebracht. De evaluatie dient als startpunt voor een traject dat uiteindelijk moet leiden tot een nog uit te voeren optimalisatieslag. Met de evaluatie wordt onder andere de richting aangegeven hoe de validiteit van de meetwaarden die onderdeel uitmaken van de waarderingscriteria (zoals gaafheid, conservering, zeldzaamheid, etc.), beter kunnen worden onderbouwd. Ook wordt in de evaluatie expliciet aandacht besteed aan hoe het geheel beter kan aansluiten op de wensen en behoeften van bevoegde overheden en opdrachtgevers. Daarnaast worden nut en noodzaak van digitale referentie tools toegelicht.

20-01-2014PRJ 157 Advies commissie aan het CCvD A nav Evaluatie KNA Waarderingssystematiek
17-01-2014PRJ 157 Definitief rapport Vestigia Evaluatie KNA Waarderingssystematiek
05-12-2013PRJ 157 Conceptverslag Veldraadpleging KNA Waarderingssystematiek 21 november 2013
12-11-2013PRJ 204 WOII in relatie tot de archeologische uitvoering
16-04-2013 PvA prj 157 Evaluatie en optimalisatie KNA Waarderingssystematiek