Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Provincie

Ontgrondingenwet als GS bevoegd gezag is

Gedeputeerde Staten zijn het bevoegd gezag voor het verlenen van een vergunning op basis van de Ontgrondingenwet (voor ontgrondingen in Rijkswateren is de Minister van IenM bevoegd).
In de vergunning voor het ontgronden kunnen Gedeputeerde Staten (of de Minister van IenM) voorschriften opnemen ter bescherming van archeologische waarden. Deze voorschriften kunnen inhouden dat:
• technische maatregelen moeten worden getroffen waarmee archeologische monumenten in situ worden behouden (bijvoorbeeld diepte en locatie van ontgronding);
• opgravingen moeten worden uitgevoerd;
• de ontgronding moet worden begeleid door een archeoloog.

Omgevingsvergunning als GS bevoegd gezag is

Op grond van de Wabo kunnen Gedeputeerde Staten bevoegd zijn voor het verlenen van omgevingsvergunningen (aanleggen, bouwen, slopen en gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan) als het gaat om activiteiten binnen inrichtingen waarvoor zij als bevoegd gezag zijn aangewezen.
Gedeputeerde Staten kunnen dan in de omgevingsvergunning voorschriften opnemen ter bescherming van archeologische waarden. Daarvoor geldt dan hetzelfde als hiervoor is weergegeven onder bevoegdheden voor de gemeente.