Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Standaard stoffenpakket

Bij het onderzoeken van grond of baggerspecie in het kader van hergebruik wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde ‘standaard stoffenpakket’. Doel hiervan is het analyseren van parameters te beperken als dat mogelijk is. In het standaard stoffenpakket zitten de stoffen waarvoor de kans op overschrijding van de achtergrondwaarden hoger is dan 5%. Basis hiervoor is een grootschalig landelijk onderzoek waarbij alle bij laboratoria beschikbare analyse resultaten zijn vergeleken.

Standaard stoffenpakket

Er is niet sprake van één standaard stoffenpakket, maar van meerdere. Er is een standaard voor het stoffenpakket vastgelegd voor:

  • landbodemonderzoek
  • waterbodemonderzoek
  • keuren van grond en van baggerspecie en grondwateronderzoek

NB1 voor waterbodemonderzoek en voor het keuren van baggerspecie is een onderscheid aangehouden tussen Rijkswateren en overige wateren.
NB2 voor onderzoek naar partijen grond met ontbrekende voorinformatie is een apart stoffenpakket.
NB3 Het standaard stoffenpakket richt zich niet op bouwstoffen.

Het standaard stoffenpakket omvat de stoffen die bij milieuhygiënisch onderzoek moeten worden gemeten. Het standaard stoffenpakket is van toepassing wanneer er sprake is van:

  • een onverdachte situatie;
  • een verdachte situatie waarbij er breder wordt onderzocht dan de stoffen die op basis van het vooronderzoek bekend waren.

Uitbreiden van het stoffenpakket als dat nodig is

Indien kan/moet worden aangenomen dat bepaalde parameters, die in afwijkende concentraties kunnen voorkomen maar die niet zijn opgenomen in het standaardpakket, dient het standaardpakket te worden uitgebreid met deze parameters.
Als uit het vooronderzoek naar voren komt dat er sprake kan zijn van een bodembelasting met stoffen die geen onderdeel zijn van het stoffenpakket, dient men het onderzoek naar de kwaliteit van de grond of baggerspecie of ontvangende bodem uit te breiden met de stoffen die gezien de bodembelasting aanwezig kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij ontgraven en verplaatsen van grond ter plaatse van een voormalige boomgaard is het noodzakelijk om aanvullend op het stoffenpakket ook te analyseren op DDT, DDE en DDD om de kwaliteit van de ontgraven grond te kunnen bepalen.

Bewijswaarde

Het toepassen van alleen het standaard stoffenpakket levert géén waterdicht bewijs op dat grond of baggerspecie voldoet aan de gestelde eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Een overschrijding van een normwaarde voor een stof buiten het stoffenpakket is en blijft een overschrijding van die normwaarde, en heeft dus consequenties voor de toepassing van de grond of baggerspecie of het gebruik van de (water)bodem.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie en het standaard stoffenpakket.