Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

FAQ Milieuhygiënische verklaringen

 1. Welke milieuhygiënische verklaringen gelden voor grond, baggerspecie en (water)bodem, waarop of waarin grond of baggerspecie wordt toegepast?
 2. Wanneer moet de toepassing van grond/baggerspecie worden gemeld?
 3. Mogen partijen grond en/of baggerspecie gesplitst worden?
 4. Mogen partijen grond en/of baggerspecie samengevoegd worden?
 5. Wanneer moeten de emissiewaarden van een partij bepaald worden?
 6. Op welke stoffen moet een partij grond of baggerspecie worden onderzocht?
 7. Hoe ziet de overgangsregeling eruit?
 8. Welke regels gelden bij het gebruik van “oude” en “nieuwe” milieuhygiënische verklaringen?

1. Milieuhygiënische verklaringen grond en baggerspecie

Met de volgende milieuhygiënische verklaringen kan de kwaliteit worden aangetoond (paragraaf 4.3 van de Regeling bodemkwaliteit)

 Grond en baggerspecie(Water)Bodem waarop of waarin grond of baggerspecie wordt toegepast
Fabrikant-eigen-verklaring 
D
eze zal nauwelijks worden afgegeven voor grond of baggerspecie.
X 
Erkende kwaliteitsverklaring
Wordt afgegeven wanneer sprake is van een beheerst productieproces. Voor grond en baggerspecie bestaan de BRL 9335, BRL 9313 en BRL 9321.
X 
Partijkeuring
Wordt gebruikt voor het keuren van separate partijen (al dan niet in situ) grond/baggerspecie.
X 
Bodemonderzoek (volgens een bij regeling van Onze Ministers aangewezen normdocument of onderzoeksprotocollen)
Zal met name worden gebruikt als milieuhygiënische verklaring voor de (water)bodem waarop of waarin de grond/baggerspecie wordt toegepast.
XX
Bodemkwaliteitskaart (als bedoeld in artikel 47, onder a, of artikel 57, tweede lid)
Alleen bruikbaar voor onverdachte locaties en binnen die gebieden waarvoor de kaart is opgesteld.
XX

2. Melden van de toepassing van grond/baggerspecie

De meldingsplicht geldt voor alle toepassingen van grond en baggerspecie, met uitzondering van:

 • de toepassing van grond of baggerspecie door particulieren;
 • het toepassen van grond of baggerspecie binnen een landbouwbedrijf als de grond of baggerspecie afkomstig is van een tot dat landbouwbedrijf behorend perceel grond waarop een vergelijkbaar gewas wordt geteeld als op het perceel grond waar de grond of baggerspecie wordt toegepast;
 • het verspreiden van baggerspecie uit een watergang over de aan de watergang grenzende percelen;
 • het toepassen van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m3.

Als u grond of baggerspecie gaat toepassen, moet u dit ten minste vijf werkdagen van te voren melden via het meldpunt bodemkwaliteit. Hier vind u ook nadere informatie over het melden, zoals welke gegevens moeten worden gemeld en de meldingsformulieren. Na vijf werkdagen mag u – zonder tegenbericht – de partij grond of baggerspecie toepassen.

3. Splitsen van partijen

Bij splitsing blijft de milieuhygiënische verklaring geldig mits degene die de splitsing laat uitvoeren het volgende in de administratie en (indien van toepassing) op het meldingsformulier laat vastleggen:

 • de relatie tussen de oorspronkelijke partij en de deelpartij
 • de persoon of instelling die de splitsing heeft uitgevoerd
 • de datum van splitsing

Degene die de splitsing uitvoert is verantwoordelijk voor het aangeven van bovenstaande zaken. Zie ook artikel 4.3.1 Regeling bodemkwaliteit.

4. Samenvoegen van partijen

Volgens artikel 4.3.2. van de Regeling bodemkwaliteit is het samenvoegen van verschillende partijen grond of baggerspecie tot een partij die groter is dan 25m3 onder de volgende voorwaarden toegestaan:

 • de partijen zijn in dezelfde bodemkwaliteitsklasse ingedeeld, en
 • de partijen zijn gekeurd en samengevoegd overeenkomstig BRL 9335 of BRL SIKB 7500, door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning.

Voor het samenvoegen van partijen grond of baggerspecie die kleiner zijn dan 100 ton, is het toegestaan partijen grond of baggerspecie van verschillende of onbekende bodemkwaliteitsklassen samen te voegen overeenkomstig BRL 9335 of BRL SIKB 7500.

Bij het samenvoegen van partijen grond of baggerspecie vervallen de milieuhygiënische verklaringen voor de oorspronkelijke partijen en verstrekt de persoon of instelling die de partijen heeft samengevoegd daarvoor een (nieuwe) milieuhygiënische verklaring.
Meer info over de BRL 9335 en de BRL 7500.

5. Bepalen emissiewaarden

Bij grootschalige toepassingen (toepassingen met een minimale omvang van 5.000 m3) dienen de emissiewaarden van anorganische componenten te worden bepaald, tenzij de rekenkundige gemiddelde gehalten van de gemeten stoffen in grond of baggerspecie de emissietoetswaarden uit de Regeling bodemkwaliteit niet overschrijden.
Zie ook artikel 4.12.1 Regeling bodemkwaliteit.

6. Stoffenpakket

Vanaf 1 juli 2008 geldt voor (1) onverdachte situaties en (2) verdachte situaties met een bredere onderzoeksfocus dan enkel de verdachte stoffen, een standaard stoffenpakket voor het analyseren van stoffen bij:

 1. milieuhygiënisch landbodemonderzoek
 2. milieuhygiënisch waterbodemonderzoek
 3. grond- en baggerspeciekeuringen
 4. grondwateronderzoek

Zie het dossier Grondstromen en stoffenpakket voor meer informatie.

7. Overgangsregeling

Bewijsmiddelen, meldingen en werken die onder de regelgeving van het Bouwstoffenbesluit vallen zijn (beperkt) geldig onder het Besluit bodemkwaliteit. Onderstaande tabel is een overzicht van uiterste moment van afgifte volgens de regelgeving van het Bsb en de geldigheid onder het Bbk.


AfgifteGeldigheid
Beheer van een Bsb-werk (Bbk art 75)n.v.t.Bouwstoffen, grond en bagger in een Bsb-werk liggen daar tot einde functionele levensduur onder de Bsb-regelgeving.
Bodemkwaliteitskaart (Vrijstellingsregeling grondverzet) (Bbk art 76)Vastgesteld voor de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit (voor “droge” toepassing 1 juli 2008).Voor de duur van de geldigheid van de bodemkwaliteitskaart (maximaal 5 jaar na inwerkingtreden van het Besluit).
Partijkeuring Bsb en andere bewijsmiddelen Bsb (Bbk art 77)Keuring tot aan inwerkingtreding Besluit bodemkwaliteit.Tot maximaal 3 jaar na uitgifte.
Erkende kwaliteitsverklaring Bsb (Bbk art 77)Tot ten hoogste 1 juli 2009.Tot maximaal 3 jaar na inwerkingtreding.
Realisatie van een nieuw Bsb-werk (Bbk art 78)Voor inwerkingtreding Besluit bodemkwalitet.Binnen 6 maanden gestart met de uitvoer.3 jaar geldig t.b.v. realisatie werk.
Vergunning Wm/Wvo voor handelingen die vallen onder Bbk (Bbk art 79Tot half jaar na inwerkingtreding van besluit.Tot maximaal 3 jaar na inwerkingtreding.  Voor de aanwijziging van verspreidingsvakken: tot maximaal zes maanden na inwerkingtreding. Voor verspreiding in oppervlaktewater: niet
Tarragrond (Bbk art 80)n.v.t.Besluit is van toepassing op tarragrond, maar tot twee jaar na inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit blijft de Vrijstellingsregeling plantenresten en tarragrond van kracht.

8. Gebruik oude en nieuwe bewijsmiddelen

Met de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit geldt een overgangsperiode waarin de oude regelgeving onder beperkte omstandigheden nog geldt. Hetzelfde geldt voor de bewijsmiddelen. Onder bepaalde omstandigheden zijn de "oude" bewijsmiddelen ook na de inwerkingtreding van het Besluit nog geldig. In onderstaande tabel is aangegeven welke bewijsmiddelen ook na 1 juli 2008 kunnen worden gebruikt als bewijsmiddel bij grondverzet.

  Regeling waarin de toepassingsvoorwaarden staan beschreven   
  Overgangsregeling Ministeriele vrijstellingsregeling grondverzetOvergangsregeling BouwstoffenbesluitBesluit bodemkwaliteit 
  Toepassings-voorwaarden beschreven in bodembeheernota gemeenteToepassingsvoorwaarden voor categorie 1 / 2 grondToepassings-voorwaarden beschreven in bodembeheernota gemeente(gebiedsspecifiek)Toepassings-voorwaarden generiek beleid
Bewijsmiddel / milieuhygiënische verklaringBewijsmiddel bodemkwaliteitskaart (vrijstellingsregeling grondverzet)
Oud stoffenpakket
ToegestaanNiet toegestaanToegestaan mits beschreven in bodembeheernotaNiet toegestaan
 Bewijsmiddel Bouwstoffenbesluit (EKV, partijkeuring of overig bewijsmiddel)
Oud stoffenpakket
ToegestaanToegestaanToegestaan, tot 3 jaar na inwerkingtredingToegestaan, tot 3 jaar na inwerkingtreding
 Milieuhygiënische verklaring bodemkwaliteitskaart (nieuwe richtlijn)
Nieuw stoffenpakketGeen bewijsmiddel voor grootschalige toepassingen (emissiewaarden niet opgenomen in BKK)
Niet toegestaan (behalve onder bepaalde omstandigheden en dan alleen bij toepassing van gebiedseigen grond)Niet toegestaanToegestaan mits gebruik van betreffende kaart is aangegeven in bodembeheernotaToegestaan in gemeente van herkomst.
 Milieuhygiënische verklaring Besluit bodemkwaliteit
N
ieuw stoffenpakket
ToegestaanToegestaan (m.u.v. fabrikant-eigenverklaring)ToegestaanToegestaan.