Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Asbest in bodem

In het verleden is asbest veel gebruikt in gebouwen, waaronder woningen. Het materiaal is sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop. Later werd pas bekend dat asbest gevaarlijk is voor de gezondheid. Sinds 1 juli 1993 is het verboden om asbest of waren die asbestvezels bevatten te verhandelen, toe te passen of te verwerken.
In de Circulaire bodemsanering 2013 is een interventiewaarde opgenomen voor asbest in de bodem. Tevens is voor asbest in de circulaire aangegeven wanneer sprake is van onaanvaardbare risico”s (saneringscriterium). De basis hiervoor is te vinden in de Beleidsbrief Bodem (TK 24 december 2003, 28 663 en 28 199, nr. 13) en het beleid ten aanzien van asbest in de bodem, zoals geformuleerd in de Beleidsbrief asbest in bodem, grond en puin(granulaat) (TK 3 maart 2004, 28 663 en 28 199, nr. 15).
Het Besluit bodemkwaliteit bevat maximale waarden voor asbest in grond. Toe te passen asbesthoudende grond moet aan deze maximale waarden voldoen.

Alles over wetten en regels rond asbest (in bodem en grond)
Publicaties van InfoMil over asbest
Erkenning van bedrijven

Wettelijk kader voor uitvoerende werkzaamheden asbest

Het onderwerp 'asbest in de bodem' valt onder de Wet bodembescherming. Dat betekent ook dat onderzoek naar en de sanering van asbest in de bodem onder de KWALIBO-regeling (verplichte certificering / erkenning) vallen. De certificatienormen worden beheerd door het CCvD Bodembeheer van SIKB; de erkenning van bedrijven wordt verzorgd door Bodem+.

Het inventariseren van asbest in gebouwen en het verwijderen van asbest uit gebouwen valt onder het Asbestverwijderingsbesluit. Ook deze werkzaamheden vallen onder een verplichte certificeringsregeling. De certificatienormen worden beheerd door het CCvD Asbest. De registratie wordt verzorgd door Stichting Asbest Certificatie, Ascert.

Richtlijnen voor asbest in bodem

Normdocumenten voor asbest: Voor onderzoek naar asbest in grond geldt een aantal kwaliteitsrichtlijnen.

Protocol 2018: veldwerk bij onderzoek naar asbest in de landbodem
Voor veldwerk bij onderzoek naar asbest in de landbodem is protocol 2018 vastgesteld, met daarin de eisen volgens welke een maaiveldinspectie en het nemen van monsters voor onderzoek naar asbest in de bodem moeten worden uitgevoerd. Het protocol sluit aan op de vernieuwde NEN 5707 (zie hieronder) en hoort bij BRL SIKB 2000. In die laatste staan de eisen waaraan een organisatie moet voldoen om een certificaat te verkrijgen voor het in protocol 2018 beschreven onderzoek. Op 24 augustus 2016 zijn wijzigingen in werking getreden. Deze zijn verwerkt in versie 3.2 van het protocol en in het Wijzigingsblad bij BRL SIKB 2000. Voor deze wijzigingen geldt een overgangstermijn tot 1 september 2017.

NEN 5707: Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond

NEN 5707 beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend en nader onderzoek en de inspectie en monsterneming voor de bepaling van asbest in bodem en partijen grond. Het NEN heeft deze norm in 2015 en 2016 geactualiseerd, met het oog op de raakvlakken met protocol 2018 in overleg met onder meer SIKB. Dezelfde overgangstermijn, tot 1 september 2017, is van toepassing als op protocol 2018.

NTA 5727: Bodem - Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecie
De monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecie is beschreven in de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 5727. Hoewel voor dit document ook de term protocol circuleert is het een publicatie van het NEN. Voor meer informatie en het document verwijzen wij u daarom naar hen door.


Richtlijnen voor asbestverwijdering

Deze richtlijnen staan op de website van Ascert.