Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Kwaliteitszorg bodembeheer

Aanleiding

In de loop van de jaren negentig bleek uit verschillende (onder meer door de Inspectie VROM uitgevoerde) onderzoeken dat de uitvoering van het bodembeheer gevoelig is voor fouten en fraude.
In reactie hierop hebben de toenmalige ministeries van VROM en V&W een aantal beleidsmatige voornemens vastgelegd om deze fouten en fraude zoveel mogelijk tegen te gaan: in de nota 'Bodembeheer op goede gronden', Beleidsnotitie ter voorbereiding van een verbeterde controle op de uitvoering van het bodembeheer’, beter bekend als de ‘Kwalibonota’ en gepubliceerd op 4 juli 2003. Deze nota bevatte onder meer de onderstaande voorstellen, van toepassing op bodemverontreiniging in land- en in waterbodem:

  • intermediairs in de gehele keten, van analyses tot en met nazorg, worden via een wettelijke regeling erkend en aanspreekbaar;
  • regels voor functiescheiding om belangenverstrengeling tegen te gaan;
  • harmonisatie van uitvoeringsregels en herijking van regelgeving;
  • professionalisering van toezicht en handhaving door de overheid;
  • het nieuwe stelsel is ook van toepassing op het bevoegde gezag.

De nota heeft onder meer geleid tot de KWALIBO-regeling en een impuls in het kwaliteitsbeleid bij overheden (zie POKB).

Kritische functies en processen in het bodembeheer

Verbeteren van kwaliteit is het meest effectief als je eerst de zwakste plekken aanpakt. Daarom heeft SIKB bij de start van haar werk in 2000 een analyse gemaakt van de kritische functies en processen in het bodembeheer  (sanering van land- en waterbodems en bij grondstromen). Op basis hiervan zijn vanaf 2000 allerlei initiatieven ondernomen om te komen tot kwaliteitsrichtlijnen en platforms voor het delen van kennis.  Vraag was: wat behoeft nu eigenlijk borging in het bodembeheer?

Rapport

De analyse leverde naast een eindrapport ook een kerndocument op. Daarin mondde een redenering op een meer abstract niveau uit in aandachtsgebieden voor de eerste periode van SIKB.
U kunt het eindrapport (in drie delen) en het kerndocument hieronder downloaden.