Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Omgevingswet

Omgevingswet verwacht vanaf eind 2018

Samen met de nieuwe Omgevingswet maakt de Erfgoedwet een integrale bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk. Met de komst van de Omgevingswet is de zorg voor het behouden en ontwikkelen van onroerend erfgoed in twee wetten geregeld, in plaats van in een aantal verschillende wetten. Een gedeelte van de Monumentenwet is opgegaan in de Erfgoedwet, een ander gedeelte zal opgaan in de Omgevingswet.

Gemeenten behouden hun belangrijke rol in het archeologische stelsel. Ze houden rekening met (te verwachten) archeologische waarden in bestemmingsplannen. Dit blijft zo, maar onder de de nieuwe Omgevingswet wordt de figuur ‘bestemmingsplan’ vervangen door het ‘Omgevingsplan’.

Alle wettelijke regelingen rond de omgang met cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving komen in de Omgevingswet terecht. Daarmee is de Omgevingswet van grote betekenis voor de archeologie.
Het resterende deel (onder meer de certificering in de archeologie) is overgegaan naar de nieuwe Erfgoedwet.

De Omgevingswet regelt in de toekomst onder meer:

 • vergunningen voor het wijzigen van rijksmonumenten;
 • het rekening houden met cultureel erfgoed bij het maken van ruimtelijke plannen, waaronder de omgang met (verwachte) archeologische waarden;
 • de bescherming van stads- en dorpsgezichten.

Daarbij moeten veel bepalingen nog verder worden uitgewerkt in zogeheten uitvoeringsregelingen, de Algemene Maatregelen van Bestuur.

Op 19 februari 2016 werd het CCvD Archeologie bijgepraat over de komende Omgevingswet en de wijze waarop archeologie daarin geregeld gaat worden.

Naast het opdoen van algemene kennis over de archeologische ins en outs binnen de Omgevingswet was bijpraten van belang met het oog op de internetconsultatie op de AMvB's van de Omgevingswet. Deze is van start gegaan op 1 juli 2016 (eerder werd 1 april als startdatum vermeld) en zal naar verwachting 12 weken duren. Het CCvD beraadt zich momenteel over de vraag of er aanleiding is om tijdens deze internetconsultatie een reactie op de AMvB’s in te sturen.

Voor meer informatie kijk op de website omgevingswet.nl

Zie hieronder de link naar de Kennisdag presentaties:

Wim van Gelder, senior expert Omgevingsrecht gemeente Utrecht

 • Stelsel en systematiek van de Omgevingswet
 • Instrumenten in de Omgevingswet
 • Verhouding tussen de overheidslagen
 • Invulling van de Omw in de AMvB’s
 • Rol van gemeenten in de Omgevingswet

Marjolein Verschuur, beleidsmedewerker RCE

 • Rol van het Rijk onder de Omgevingswet
 • Verkenning financiële zekerheidsstelling

Martin Meffert, provinciaal archeoloog Noord-Brabant

 • Rol van de provincie onder de Omgevingswet en
 • Inbreng van de provincies over de preconsultatieversie van de AMvB’s Monique Arnolds, ministerie van I&M
 • Het Omgevingsplan i.r.t. archeologie in de Omgevingswet (testcase Oosterwold)