Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Erkende inspecties

Erkenning door de overheid

Verschillende werkzaamheden (niet alle) die worden verricht in het kader van bodembescherming moeten worden uitgevoerd door personen of instellingen die beschikken over een certificaat of accreditatie in combinatie met een erkenning door de overheid op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Het gaat om:

  • Bodemonderzoek
  • Bodemherstel
  • Aanleggen van vloeistofdichte vloeren en verhardingen bij benzinetankstations voor het wegverkeer|bodembescherming/vloer-verharding-riolering
  • Keuren (inspecteren) van vloeistofdichte vloeren en verhardingen
  • Installatie, verwijdering en sanering van ondergrondse tanks
  • Keuren van ondergrondse tanks en de daarbij behorende voorzieningen

Erkenning

Erkenningen op grond van het Besluit bodemkwaliteit worden namens de Minister van Infrastructuur en Milieu afgegeven door Bodem+. Een erkenning is een beschikking. De erkenning wordt door Bodem+ afgegeven wanneer de instelling of het bedrijf voldoet aan drie voorwaarden:

  • gecertificeerd (ontwerp en aanleg) respectievelijk geaccrediteerd (keuring/inspectie);
  • verkeert niet in staat van faillissement of surseance van betaling;
  • heeft geen overtredingen begaan die verband houden met de erkenning (integer zijn).

Voor een overzicht van alle bedrijven en instellingen genoemd die beschikken over een erkenning zie Erkend en gecertificeerd.

Uitvoering conform normdocumenten

Verplicht gebruik: de Regeling bodemkwaliteit bepaalt dat het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor een erkenning verplicht is, moet plaatsvinden conform het normdocument dat in de Regeling bodemkwaliteit (bijlage C) is aangewezen. In veel gevallen betreft het door SIKB beheerde documenten. In de tabel vindt u een overzicht van de artikelen van de Activiteitenregeling met daarbij aangegeven welke werkzaamheden het betreft, welke normdocumenten daarbij horen en of een erkenning verplicht is.

  • Vrijwillig gebruik: ook voor andere activiteiten zijn normdocumenten opgesteld. Zie de tabel voor een overzicht.