Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Keuring ondergrondse tanks

De verplichtingen met betrekking tot ondergrondse tanks en de daarbij behorende voorzieningen zijn opgenomen in paragraaf 3.3.4 van de Activiteitenregeling. Art. 3.35 van deze regeling bepaalt dat ondergrondse opslagtanks met de daarbij behorende leidingen en appendages waarin vloeibare brandstof of afgewerkte olie wordt opgeslagen periodiek moeten worden gekeurd door een erkende inspectie-instelling. Daarbij moet het normdocument AS SIKB 6800 worden toegepast.

Ondergrondse tanks van staal moeten bovendien jaarlijks worden gecontroleerd op de aanwezigheid van water en bezinksel overeenkomstig AS SIKB 6800. Als de tank een inwendige coating heeft overeenkomstig BRL 779 mag de controle eens per drie jaar worden uitgevoerd. Indien tijdens deze controle water of bezinksel wordt aangetroffen moet dit onmiddellijk worden verwijderd. Van het verwijderde water worden de elektrische geleidbaarheid en de zuurgraad beoordeeld. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek dient een inwendige beoordeling uitgevoerd te worden overeenkomstig AS SIKB 6800. Een inwendige beoordeling is niet nodig bij dubbelwandig uitgevoerde tanks met een lekdetectie in de wand.

Als het vermoeden bestaat dat een ondergrondse opslagtank lek is of in een slechte toestand verkeert, moet direct een controle op dichtheid worden uitgevoerd overeenkomstig AS SIKB 6800.