Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

NRB 2012

Bij bedrijfsmatige activiteiten waarbij het risico bestaat dat stoffen in de bodem terecht kunnen komen, moet een bedrijf zijn bodem beschermen tegen die stoffen. De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) beschrijft of en zo ja hoe een bedrijf dit moet doen.  

Combinatie van voorzieningen en maatregelen
De NRB geeft een beschrijving van geschikte combinaties van voorzieningen en maatregelen. Met een dergelijke combinatie moet een 'verwaarloosbaar bodemrisico' worden gerealiseerd.

Stappenplan
Met een stappenplan in de NRB kan worden bepaald of sprake is van een bodembedreigende activiteit. Dat stappenplan gaat uit van een bodemrisico-analyse met behulp van een stoffenlijst en stoffenschema. Wanneer uit de analyse blijkt volgt dat er sprake is van een bodembedreigende activiteit , dan kan met de bodemrisico-checklist (BRCL) orden vastgesteld welke combinatie van voorzieningen en maatregelen nodig is om een verwaarloosbaar bodemrisico te bereiken.

Brongericht en effectgericht
De combinatie kan bestaan uit brongerichte voorzieningen en maatregelen waarmee de inrichting kan voorkomen dat stoffen vrijkomen. Bijvoorbeeld een dubbelwandige tank. Het kan ook om effectgerichte maatregelen gaan, waarmee wordt voorkomen dat vrijgekomen stoffen naar en in de bodem verspreiden. Voorbeelden zijn vloeren, lekbakken. Een brongerichte aanpak heeft uiteraard de voorkeur boven een effectgerichte aanpak.