Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Toelichting richtlijnen en protocollen

Beoordelingsrichtlijnen worden door de overheid, opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk opgesteld. Gezamenlijk stellen zij vast wat er het beste kan worden gedaan om in het beheer van onze bodem en ondergrond kwaliteit te borgen. In die beoordelingsrichtlijnen (BRL’s) wordt die nagestreefde kwaliteit omgezet in praktische en toetsbare eisen. Eisen die gesteld mogen worden aan hen die werkzaamheden in de bodem of ondergrond verrichten. Eisen dus aan de organisatie van het bedrijf en aan de kennis en kunde van de medewerkers.
Voldoet een bedrijf aan een BRL, dan komt dit in aanmerking voor een certificaat.
SIKB beheert beoordelingsrichtlijnen voor:

  • archeologie (bureauwerk, onderzoek en opgravingen bij landbodems en waterbodems; deponeren van vondstmateriaal)
  • bodembescherming (ontwerp, aanleg en inspectie van vloeistofdichte voorzieningen; inspectie van ondergrondse opslagtanks);
  • onderzoek en sanering van verontreiniging bij land- en waterbodems (analyses, veldwerk, sanering en nazorg door bedrijven; beoordeling door het bevoegd gezag);
  • grond en bouwstoffen (partijkeuringen; grondreiniging; grondbanken);
  • datastandaarden (specificaties voor software die de uitwisselbaarheid van data bij bodem en archeologie ondersteunt).

Een protocol beschrijft hoe je ergens mee om moet gaan. Ooit was het een vel papier dat op de toen nog handgeschreven boeken was gelijmd en waarop de inhoud werd beschreven. Aan het hof legt het protocol omgangsregels vast. Tegenwoordig is een protocol vooral een beschrijving van vaak technische eisen aan specifieke werkzaamheden. In dit geval zijn dat werkzaamheden die te maken met het beheer van onze bodem en ondergrond. Een protocol beschrijft hoe die werkzaamheden precies moeten worden uitgevoerd. Dat moet ertoe leiden dat voorspelbaar wordt gewerkt aan de kwaliteit van onze bodembescherming. Voorspelbaar werken hoeft niet te verschillen van de manier waarop al jaren wordt gewerkt. Maar nu gaat het om het borgen van kwaliteit. De protocollen bij een Beoordelingsrichtlijn (BRL) geven de technische werkvoorschriften voor een specifiek onderdeel van de richtlijn. De protocollen hebben een sub-nummering, die logisch volgt op het nummer van de richtlijn. Bijvoorbeeld protocol 6002 hoort bij BRL SIKB 6000; protocol 3090 hoort bij AS SIKB 3000. Protocollen vindt u op dezelfde webpagina als de betreffende BRL.De protocollen bij een beoordelingsrichtlijn geven de technische werkvoorschriften voor een specifiek onderdeel van de richtlijn.

Meer toelichting over termen als accreditatie, BRL en NEN vindt u in de begrippenlijst.

Toelichting op documentnummers
- nummers van (beoordelings-)richtlijnen
Iedere richtlijn heeft een code met aan het einde twee of drie nullen.
Bijvoorbeeld: 1000 voor BRL 1000 monsterneming bij partijkeuringen; 2100 voor BRL 2100 Mechanische boringen; 8200 Bevoegd gezagtaken bodemenergie 
- nummers van protocollen en andere werkdocumenten
Protocollen en andere werkdocumenten (zoals een BUM of HUM) hebben een subnummer dat logisch volgt op het nummer van de richtlijn.
Bijvoorbeeld: protocol 1001 hoort bij BRL 1000; protocol 2101 hoort bij BRL SIKB 2100; BUM 8212 bij Richtlijn bevoegd gezagtaken bodemenergie.

Gerelateerd