Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Notificatie per e-mail

Wanneer u zich voor notificaties aanmeldt, krijgt u van ons een automatisch gegenereerd bericht over een SIKB activiteit of (desgewenst) wanneer er een wijziging is op de door u gekozen richtlijn.

Selecteer 1 of meer richtlijnen

AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen AS SIKB 6800 Controle en keuring tank(opslag)installaties AS SIKB 6900 Inspectie Werk met IBC-bouwstof BRL SIKB 7700 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening KNA Landbodems Register Archeologie BRL SIKB 4000 Archeologie BRL SIKB 0100 Uitwissel-functionaliteit procesondersteunende software bodembeheer BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen (certificatie) AS SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen (accreditatie) BRL SIKB 2000 Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek (certificatie) AS SIKB 2000 Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek (accreditatie) BRL SIKB 2100 Mechanisch boren BRL SIKB 2300 Voorbereiding en uitvoering van veldwerk voor Triade onderzoek van landbodems AP04 Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen AS SIKB 3000 Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen en nazorg BRL SIKB 7000 Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem BRL SIKB 7500 Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie Richtlijn 8000 Bevoegd gezag taken Bodem en ondergrond BRL 9335 Grond BRL SIKB 11000 Ondergronds deel Installaties bodemenergie BRL SIKB 12000 Tijdelijke grondwaterbemaling Richtlijn 8200 Bevoegd gezag taken Bodemenergie SIKB0101 Bodembeheer SIKB0102 Archeologie Richtlijn 8500 Bevoegd gezag taken Grondwaterbemalingen Richtlijn 7900 Aanleg, beheer en monitoring bezinkbassins voor de bloembollensector Richtlijn 8700 Bevoegd gezag taken Bodembescherming Richtlijn 8800 Essentiële Eisen voor ILT-toezicht Richtlijn 2500 Bepalen baggervolume BRL K903 Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (vervallen) Richtlijn 2200 Aanleg en installatie van brandputten BRL SIKB 7800 Tankinstallaties Richtlijn 8100 Bevoegd gezag taken en opdrachtgeving gebiedsgericht bodemonderzoek Richtlijn 5200 Sleufloze technieken BRL SIKB 4000 oud Archeologie (eerdere versies) Richtlijn 8300 Bevoegd gezag taken Bodembeheer 

Gerelateerd