Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Jaarrapportage 2022 functioneren schema BRL SIKB 7700 vastgesteld

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembescherming heeft in haar vergadering van 9 juni het rapport Functioneren privaat deel stelsel kwaliteitsborging - Jaarrapportage 2022 - vastgesteld, waarin het functioneren van het certificatieschema BRL SIKB 7700 voor bodembescherming, in beheer bij SIKB, over 2022 is beoordeeld. Vastgesteld wordt dat het aantal certificaathouders stabiel is; een significante groei voor de toekomst wordt niet verwacht.

Uit de resultaten blijkt voor het kalenderjaar 2022 het volgende:

  • het aantal afgegeven certificaten is relatief stabiel en bedraagt 27. Veel van de certificaathouders verrichten meerdere soorten werkzaamheden onder certificaat, m.a.w. zijn voor meerdere protocollen binnen dat certificaat, gecertificeerd (en erkend). Het totaal aantal deelcertificaten bedroeg 69, vergelijkbaar met voorgaande jaren;
  • het aantal opvolgingsaudits bedroeg 102, iets minder dan in 2021;
  • het totale aantal geregistreerde meldingen bedroeg 400, waarmee de afnemende trend sinds 2018 wordt voortgezet. Ook het aantal BAOC’s is gedaald (van 378 naar 264). Het aantal BHOC’s is relatief constant;
  • het totaal aantal afwijkingen bedroeg 78, waarmee de dalende trend is voortgezet ((191 in 2019, 138 in 2020, en 101 in 2021);
  • het aantal kritieke afwijkingen bedroeg 5, vooral als een eerdere afwijking niet tijdig is hersteld
  • BRL 7700 kende in 2022 één extra bezoek en één waarschuwing, net als in 2021. Andere sanctionerende maatregelen zoals schorsing of intrekking komen niet voor;
  • er bestaat naar oordeel van de CI’s geen aanleiding voor wijziging van controle-aspecten, –frequentie of certificatietoezicht.

Gelet op de bevindingen en daarmee samenhangende toelichtingen is het CCvD van oordeel dat het stelsel van kwaliteitsborging, met BRL SIKB 7700 goed functioneert. De gerapporteerde gegevens geven geen aanleiding tot aanpassing/aanvulling van het stelsel. Hierbij is overwogen dat inmiddels een herziene versie van BRL SIKB 7700 is afgerond en ter beoordeling voorgelegd aan de Raad voor Accreditatie. Hoewel ook voor protocol 7703 een herziening heeft plaatsgevonden is onderkend dat die nog niet inhoudelijk is geactualiseerd. Het CCvD heeft besloten een eventuele inhoudelijke beoordeling en afleiding van de noodzaak tot actualisatie van protocol 7703 op te schorten totdat vanuit opdrachtgevers en/of marktpartijen een wens tot certificatie op basis van protocol 7703 kenbaar wordt gemaakt.

De Jaarrapportage Bodembescherming 2022 is hier in te zien.