Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Concept HUM Bodembeheer voor reactie

SIKB ontwikkelt een nieuwe handreiking voor toezicht en handhaving bij milieubelastende activiteiten in relatie tot bodembeheer. In deze HandhavingsUitvoeringsmethode (HUM Bodembeheer) komt ook toezicht en handhaving op de kwaliteitsborging in het bodembeheer (Kwalibo) aan bod. Tot en met 11 september 2023 kunt u reageren op het concept.

Aanleiding voor de ontwikkeling van de HUM Bodembeheer is de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Het doel van de HUM Bodembeheer is het bieden van ondersteuning voor adequaat toezicht door de bevoegde gezagen. De concept HUM Bodembeheer behandelt naast Kwalibo de volgende milieubelastende activiteiten (MBA) van het Besluit activiteiten leefomgeving:

  • graven in de bodem;
  • saneren van de bodem;
  • productie van bouwstoffen, grond en baggerspecie;
  • transport van bouwstoffen, grond en baggerspecie;
  • opslag van bouwstoffen, grond en baggerspecie op de landbodem;
  • toepassen van bouwstoffen op de landbodem;
  • toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem.

De concept HUM Bodembeheer wordt nu voorgelegd voor een openbare reactie-ronde.

U kunt uw reactie tot en met 11 september 2023 indienen bij SIKB met gebruikmaking van het reactie-formulier.
Een toelichting op de concept HUM Bodembeheer, het document zelf en het reactie-formulier vindt u hier.