Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Jaarrapportage functioneren certificering Archeologie 2023 vastgesteld

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie heeft in haar vergadering van 19 juni 2024 het rapport “Jaarrapportage 2023 - kwaliteitsverklaringen met blijvende waarde; Functioneren privaat deel stelsel kwaliteitsborging certificatie-schema archeologie SIKB (BRL SIKB 4000)” vastgesteld.

In het rapport wordt het functioneren van het certificatieschema BRL SIKB 4000 voor Archeologie, in beheer bij SIKB, over 2023 beoordeeld.

De basis voor het rapport wordt gevormd door de geanonimiseerde en geaggregeerde auditresultaten over 2023, zoals geregistreerd door de certificerende instellingen. Daarbij wordt ook een vergelijking gemaakt met de resultaten uit de voorgaande jaren.

Uit de resultaten voor het rapportagejaar 2023 blijkt het volgende:

  • het aantal voor de BRL SIKB 4000 afgegeven certificaten is constant en bedraagt 57. Veel van de certificaathouders verrichten meerdere werkzaamheden onder certificaat, m.a.w. zij zijn voor meerdere protocollen binnen dat certificaat gecertificeerd. Het totaal aantal gecertificeerde werkzaamheden / protocollen bedroeg 186, evenveel als eind 2021 en eind 2022;
  • net als in voorgaande jaren zijn er vooral opvolgingsaudits verricht, gericht op beoordeling van de documentatie en/of de uitvoering in het veld;
  • het totaal aantal afwijkingen tijdens opvolgingsaudits bedroeg 37, het laagste aantal sinds 2018. Van het aantal afwijkingen waren er 5 kritieke afwijkingen, ook dat aantal is beduidend minder dan in het voorgaand jaar;
  • veel afwijkingen hebben betrekking op (het onvoldoende naleven van) de administratieve verplichtingen in het schema, net als in voorgaande jaren;
  • er zijn geen sanctionerende maatregelen opgelegd waarbij de werking van het certificaat is opgeschort (zoals schorsing of intrekking);
  • er bestaat naar oordeel van de CI’s geen aanleiding voor wijziging van controle-aspecten, –frequentie of certificatietoezicht.

Het CCvD Archeologie heeft in haar vergadering van 19 juni jl. kennis genomen van de voorliggende rapportage. Zij heeft daarbij geconcludeerd dat de over 2023 gerapporteerde bevindingen en daarmee samenhangende toelichtingen, geen aanleiding geven tot aanpassing/aanvulling van het certificeringsschema.

De jaarrapportage Archeologie 2023 is hier in te zien.