Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Jaarrapportage 2023 functioneren schema BRL SIKB 7700 vastgesteld

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembescherming heeft in haar vergadering van 7 juni het rapport Functioneren privaat deel stelsel kwaliteitsborging - Jaarrapportage 2023 - vastgesteld, waarin het functioneren van het certificatieschema BRL SIKB 7700 voor bodembescherming, in beheer bij SIKB, over 2023 is beoordeeld. Vastgesteld wordt dat het aantal certificaathouders stabiel is; een significante groei voor de toekomst wordt niet verwacht.

Uit de resultaten blijkt voor het kalenderjaar 2023 het volgende:

  • het aantal afgegeven certificaten is constant en bedraagt 27. Veel van de certificaathouders verrichten meerdere soorten werkzaamheden onder certificaat, m.a.w. zijn voor meerdere protocollen binnen dat certificaat, gecertificeerd (en erkend). Het totaal aantal deelcertificaten was eveneens constant;
  • het aantal opvolgingsaudits bedroeg 83, minder dan in 2022;
  • het totale aantal geregistreerde meldingen bedroeg 323, 20% minder dan in 2022, waarmee de afnemende trend sinds 2018 wordt voortgezet. Ook het aantal BAOC’s is verder gedaald (van 264 naar 237). Het aantal BHOC’s is relatief constant;
  • het totaal aantal afwijkingen bedroeg 57, 21 minder dan over 2022 waarmee de dalende trend is voortgezet ((191 in 2019, 138 in 2020, en 101 in 2021);
  • het aantal kritieke afwijkingen bedroeg 41, veel meer dan in voorgaande jaren, maar uitsluitend als een eerdere afwijking niet tijdig is hersteld. Naar oordeel van de CI(‘s) is de vloeistofdichtheid van een voorziening hierdoor niet in het geding geweest
  • BRL 7700 kende in 2023 geen extra bezoek of waarschuwing, , maar wel een schorsing, als gevolg van het niet-melden van projecten.
  • er bestaat naar oordeel van de CI’s geen aanleiding voor wijziging van controle-aspecten, –frequentie of certificatietoezicht.

Gelet op de bevindingen en daarmee samenhangende toelichtingen is het CCvD van oordeel dat het stelsel van kwaliteitsborging, met BRL SIKB 7700 goed functioneert. De gerapporteerde gegevens geven geen aanleiding tot aanpassing/aanvulling van het stelsel. Hierbij is in ogenschouw genomen dat per 1 januari 2025 een volledig herziene versie van BRL SIKB 7700 van kracht zal worden.

De Jaarrapportage Bodembescherming 2023 is hier in te zien.