Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Roeland Heuff neemt afscheid als secretaris CCvD Datastandaarden

Na negen jaar secretaris te zijn geweest van het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden, en daarvoor twaalf jaar binnen SIKB gewerkt te hebben aan het ontwikkelen van datastandaarden voor bodem, ondergrond en archeologie, heeft Roeland Heuff afscheid genomen van het dagelijks beheer van de datastandaarden van SIKB. Hij maakt zo ruimte vrij om namens en vanuit SIKB mee te werken aan BRO Fase 2, Milieukwaliteit. Harmen Willemse volgt hem op.

Harmoniseren van gegevensuitwisseling
‘De aanleiding voor de oprichting van een eigen Centraal College van Deskundigen (CCvD) voor Datastandaarden’, vertelt Roeland Heuff, ‘was de behoefte om onze standaarden door te ontwikkelen meer in samenhang met onze directe omgeving. Als eerste partner diende het Informatiehuis Water (IHW) zich aan. In de jaren daarvoor bogen de CCvD’s Bodembeheer en Archeologie zich over datastandaarden, maar ieder vanuit hun eigen vakinhoudelijke discipline. SIKB pakte die behoefte om sector-overstijgende richtlijnen voor datastandaarden te ontwikkelen graag op, al werd het ontwikkelen en beheren daarvan ook ingewikkelder. Standaardiseren is mensenwerk, verschillende culturen en visies komen bijeen. Dat maakt het tegelijk ook interessanter. De inhoudelijke en ICT-matige afstemming tussen SIKB en IHW over zaken die bodem en water gemeenschappelijk hebben – zoals data over waarnemingen en meetresultaten – leidde ertoe dat informatie van bijvoorbeeld gemeenten, waterschappen en provincies beter uitwisselbaar werden. De basis hiervoor is gelegd in een informatiemodel ‘Metingen’, dat door SIKB en IHW gezamenlijk is ontwikkeld en wordt beheerd.

Verdere uitrol
‘Door de samenwerking met eerst het Informatiehuis Water en vervolgens ook met Stichting RIONED, hebben de datastandaarden van SIKB duidelijk aan status gewonnen. Samen is echt sterker, blijkt maar weer eens. Zo heeft dat tot de samenwerking met de Basisregistratie Ondergrond (BRO) geleid waar de standaard SIKB 0101 zal worden gebruikt voor het opnemen van gegevens over de milieukwaliteit van de bodem in de BRO’. Iets waaraan Roeland Heuff nu een belangrijk deel van zijn tijd aan besteed. De ondersteuning van het CCvD Datastandaarden draagt hij over aan Harmen Willemse. ‘Ik voorzie een interessante toekomst voor het college’, vertelt hij. ‘Het belang van een goede governance in het omgaan met data is overminderd groot, niet alleen binnen de huidige sectoren bodem, water en archeologie. Het CCvD Datastandaarden onderzoekt momenteel welke rol zij hierin verder kan vervullen. Hiervoor is een roadmap in ontwikkeling. Met een gezamenlijke stip aan de horizon waarin steeds betere beschikbaarheid van sectorale data in samenhang met andere ruimtelijke data leidend is. Vanuit onze sectorale datastandaarden kunnen we hier, in goede samenwerking met andere stakeholders, een wezenlijke bijdrage aan leveren’.


Roeland Heuff (l) neemt afscheid van het CCvD Datastandaarden, rechts voorzitter Noud Hooyman