Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nieuwe versie 3.0 BUM en HUM Bodemenergie deel 1 (open systemen) vastgesteld

Het College van Deskundigen Bodembeheer van SIKB heeft op 29 juni jl. een nieuwe versie 3.0 vastgesteld van de handreikingen voor vergunningverlening en toezicht en handhaving bij openbodemenergiesystemen. De aanleiding voor de herziening van deze handreikingen is de komst van de Omgevingswet. De herziene handreikingen treden op 1 januari 2024 in werking, gelijk met de Omgevingswet.

Het gaat om de volgende documenten:

  • BUM Bodemenergie deel 1; Open bodemenergiesystemen (versie 3.0);
  • HUM Bodemenergie deel 1; Open bodemenergiesystemen (versie 3.0).

Om bevoegde gezagen en marktpartijen de gelegenheid te bieden om zich voor te bereiden op de in werkingtreding van versie 3.0 van de BUM en HUM Bodemenergie deel 1, zijn deze documenten als voorpublicatie op de website van SIKB gepubliceerd.

De voorpublicaties vindt u hier.

Aanpassingen in de BUM en HUM Bodemenergie deel 1. De aanpassingen naar aanleiding van de Omgevingswet betreffen:

  • Bij de aanpassing voor de Omgevingswet is hoofdindeling van de handreikingen is aangepast: de indeling in handreikingen voor provinciale taken en gemeentelijke taken van de vigerende versies van de BUM’s en HUM’s voor bodemenergie is losgelaten. De documenten zijn nu ingedeeld naar open bodemenergiesystemen (deel 1; OBES) en naar gesloten bodemenergiesystemen (deel 2; GBES). De reden hiervan is dat de Omgevingswet zowel voor gemeenten als provincies bevoegdheden geeft voor zowel open als gesloten bodemenergiesystemen. De nieuwe indeling voorkomt dubbellingen tussen de documenten.
  • De Omgevingswet met onderliggende regelgeving is vertaald naar aanpassingen in beschrijving van de wettelijke eisen, de procedures en de toetslijsten met toetscriteria voor besluitvorming.

Gelijktijdig met de aanpassingen n.a.v. de Omgevingswet zijn inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van praktijkervaringen. De inhoudelijke aanpassingen zijn:

Aanpassing modelvergunning voor open bodemenergiesystemen (bijlage 2 BUM BE deel 1; OBES):

  • Ervaringen met toezicht op energetische prestaties van open bodemenergiesystemen zijn vertaald naar een standaardeis voor productiviteit (in de vigerende versie is dit een facultatieve eis);
  • De standaard-meetvoorschriften voor monobronnen zijn aanpast op basis van de huidige stand der techniek;
  • Tekstuele aanpassingen met het oog op de handhaafbaarheid, volledigheid en begrijpelijkheid voor alle doelgroepen.

Aanpassing van de methode voor effect-beschouwing middelgrote en kleine open bodemenergiesystemen met debiet tot 50 m3/uur (bijlage 3 BUM BE deel 1; OBES):

  • Naar aanleiding van doorrekening van scenario’s is voor het gebruik van grafiek 3 in toelichtende zin een beperking toegevoegd;
  • Uitbreiding van opzoekgrafieken met extra lijnen, waardoor de effecten nauwkeuriger kunnen worden afgelezen;
  • Enkele tekstuele aanpassingen.

Stand van zaken herziening BUM en HUM Bodemenergie deel 2; Gesloten bodemenergiesystemen (versie 3.0)
De herziening van de BUM en HUM voor gesloten systemen is nagenoeg gereed, maar is nog nu niet voor vaststelling voorgelegd aan het CCvD Bodembeheer. De reden hiervoor is als volgt:

Begin dit jaar is een signaal vanuit de Branchevereniging Bodemenergie gekomen m.b.t. knelpunten met interferentie bij nieuwbouwwijken met gefaseerde bouw van de woningen door verschillende partijen. In overleg met betrokken partijen wordt momenteel een aantal scenario’s voor wijziging van de interferentietoets voor kleine gesloten bodemenergiesystemen doorgerekend. Bezien wordt of op basis van deze berekeningen tijdige besluitvorming mogelijk is om de uitkomsten te verwerken in versie 3.0 van de BUM en HUM deel 2 voor gesloten systemen.
Mogelijk vergen de uitkomsten (ook) aanpassing van Protocol 11001, waarvoor een andere en langere vaststellingsprocedure geldt dan voor de BUM en HUM.
De BUM en HUM Bodemenergie deel 2 voor de gesloten systemen worden daarom later in 2023 ter vaststelling aan het CCvD Bodembeheer aangeboden.