Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Jaarplannen 2023 vastgesteld

Het SIKB-bestuur heeft op 13 april 2023 de Jaarprogramma’s Bodembeheer, Bodembescherming en Archeologie vastgesteld. Het Jaarprogramma Datastandaarden was al eerder vastgesteld.

Voor Bodembeheer wordt in 2023 onder meer vervolg gegeven aan herziening van diverse schema’s: BRL SIKB 7500 (protocol 7510) en daar gerelateerd BRL SIKB 9335, BRL SIKB 12000 en de accreditatieschema’s AS SIKB 1000 en AS SIKB 2000. Ook wordt verder gewerkt aan aanpassing van handreikingen voor de overheden voor de Omgevingswet, zodat de nieuwe versies beschikbaar zijn bij het inwerkingtreden van deze wet. Het betreft de BUM’s en HUM’s voor bodemenergie, de HUM Wbb en de HUM Bbk. Tevens wordt vanuit SIKB bijgedragen aan de acties in het kader van het Programma Versterking kwalibo-stelsel van het Ministerie van I&W. Klik hier voor meer informatie en het Jaarprogramma Bodembeheer 2023.

Het jaarprogramma Bodembescherming omvat de werkvelden aanleg en inspectie van vloeistofdichte voorzieningen, tanks/ tank(opslag)installaties en werken met IBC-bouwstoffen. In het jaarplan is onder meer opgenomen: Het afronden van de complete revisie van BRL SIKB 7700, het actualiseren van CUR Rapport 2001-3 Beheer bedrijfsriolering bodembescherming en het vervolg van het analyseren van (mogelijke hiaten in) de keten van productie, toepassing en beheer van AEC-bodemas in civiele werken, mede als invulling van het aandachtspunt uit het rapport Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021. Klik hier voor meer informatie en het Jaarprogramma 2023.

In het Jaarplan Archeologie gaat de aandacht onder andere uit naar het verder ontwikkelen van de KNA 5.0 op basis van de scope en een nieuwe, modulaire vorm. Op het gebied van best practices worden de leidraden inventariserend veldonderzoek geactualiseerd en zal er een verkenning worden uitgevoerd naar de status van de bachelor en master in samenhang met doorgroei/zij-instroom op basis van competenties. Klik hier voor meer informatie en het Jaarplan Archeologie 2023.

In het al eerder vastgestelde Jaarplan Datastandaarden wordt met name aandacht gegeven aan het volgen van de ontwikkelingen als Digitaal Stelsel Omgevingswet en de BRO Fase 2 (Milieukwaliteit). Waar nodig zullen aanpassingen in standaard SIKB0101 worden doorgevoerd. Specifieke aandacht zal er zijn voor nationale en internationale normen die onze sectorale standaarden SIKB0101 en SIKB0102 raken, waaronder met name de nieuwe NEN 3610:2022 en ISO 19156 (OMS). Klik hier voor meer informatie en het Jaarplan Datastandaarden 2023.