Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Jaarplan 2023 CCvD Datastandaarden vastgesteld

Het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden heeft het jaarplan 2023 vastgesteld. Belangrijke aandachtspunten zijn ontwikkelingen als het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de BRO Fase 2 (Milieukwaliteit). Ook de nationale en internationale normen die de sectorale standaarden raken, waaronder met name de nieuwe NEN 3610:2022 en ISO 19156 (OMS), krijgen veel aandacht.

Nauwe samenwerking
SIKB faciliteert het CCvD Datastandaarden niet alleen, maar samen met het Informatiehuis Water (IHW) en de Stichting RIONED. Ook hun activiteiten zijn in het Jaarplan 2023 opgenomen. Van het CCvD Datastandaarden gaat een belangrijke harmoniserende werking uit voor de uitwisseling van data binnen de gehele keten van Bodem, Archeologie en Water. Klik hier voor het Jaarplan Datastandaarden 2023.
SIKB, IHW en Stichting RIONED ontwikkelen en beheren datastandaarden voor de digitale uitwisseling van data in de domeinen Bodem, Water, Archeologie en Stedelijk Water. Bovendien zetten de drie organisaties zich in voor het bevorderen en ondersteunen van het gebruik van deze standaarden.

Foutloze digitale uitwisseling
Het doel van deze datastandaarden is een foutloze digitale uitwisseling van gegevens binnen de gehele informatieketen (inwinning – verwerking – analyse/interpretatie – publicatie/gebruik, o.a. via ‘Open Data’). De datastandaarden worden zowel gebruikt door marktpartijen als overheden.
Vanuit de Food/Feed-sector is inmiddels ook aangegeven op het gebruik van SIKB0101 over te willen stappen. Daarnaast is door gebruikers van SIKB0101 aangegeven dat er belangstelling is om SIKB0101/Metingen te voorzien van een Engelse vertaling. In 2023 zal worden bekeken hoe aan deze wensen invulling kan worden gegeven.
Voor SIKB0101 en SIKB0102 zal de focus blijven liggen het faciliteren van een optimale data-uitwisseling binnen de keten van het bodembeheer en de archeologie. Waar noodzakelijk zullen verbeteringen in de standaard worden doorgevoerd.

Klik hier voor het jaarplan 2023.


Illustratie: SIKB