Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Voorbeeldvragen examen Milieukundige begeleiding

SIKB biedt aspirant-milieukundig begeleiders (MKB-er) de mogelijkheid om via een andere weg dan het reguliere traject (zie BRL SIKB 6000) toegelaten te worden voor de beoordelingstoets door de certificerende instelling ter kwalificatie als Milieukundig begeleider. Om kandidaten houvast te geven bij de voorbereiding van het examen A heeft de Examencommissie 8 voorbeeldvragen gepubliceerd op de website. Hiermee wordt een verzoek het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer ingewilligd.

De voorbeeldvragen vind je hier. Ze beslaan de vier kennisgebieden waaraan getoetst wordt op het examen A: ‘Uitvoeringsregelingen wet bodemsanering’, ‘Van saneringsplan naar bestek en uitvoering’, ‘Processturing en administratie’ en ‘Verificatie en rapportage’. De juiste antwoorden staan aan het eind van de pagina.

Overzicht examens MKB:

  • Het examen A biedt kandidaten zonder een relevant MBO-4 diploma of hoger de mogelijkheid aan te tonen dat zij beschikken over een voldoende kennisniveau voor de functie van MKB-er. Het theorie-examen is geldig voor protocol 6001 en 6002.
  • Het examen B biedt kandidaten de mogelijkheid om de vereiste ervaringsperiode sterk in te korten van 24 naar 8 maanden. Het praktijkexamen is alleen beschikbaar voor protocol 6001. De examinering staat beschreven in het Examenreglement MKB. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het examensecretariaat (examens@sikb.nl).

NB: Binnenkort bespreekt de Examencommissie MKB en besluit SIKB hoe en op welke termijn de examens aangepast zullen worden op protocol 6005 (dat naar verwachting in werking zal treden op 1 januari 2023).