Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Risico’s op verontreiniging van bodem, grond- en oppervlaktewater

Omgevingswet: veiligheid bovengrondse tankinstallaties in het geding

De bescherming van de bodem en het grond- of oppervlaktewater dreigt in gevaar te komen. Met de Omgevingswet zal ook het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) worden ingevoerd. Daarin zijn veel regels geschrapt voor de plaatsing van bovengrondse tankinstallaties. Deze tanks bevatten bijvoorbeeld diesel of chemicaliën. De preventieve benadering waarmee de veiligheid van deze tanks is geborgd, wordt vervangen door correctief toezicht, achteraf dus. Het is een kwestie van tijd voordat er bodem- en/of grondwaterverontreiniging ontstaat. Hierdoor neemt de druk op de toezichthouder alleen maar toe.

Dit stelt de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) in een position paper (hier in te zien in zowel de verkorte als de volledige versie) dat is aangeboden aan onder andere leden van de Tweede Kamer. De zorg van SIKB wordt gedeeld door een groot aantal betrokkenen, waaronder opdrachtgevers (zoals de VNPI en de NOVE), uitvoerders (VTI en UNIK), Vewin, KIWA en diverse Omgevingsdiensten.

Preventief systeem
Het huidige systeem gaat uit van preventie. Het principe daarbij is dat het beheersen van de kwaliteit binnen de gehele keten van ontwerp, gebruik en (private) controle en periodiek onderhoud centraal staat. Zo wordt het risico op incidenten door een foutief ontwerp of door gebrek aan onderhoud geminimaliseerd. De uitgangspunten van preventie zijn uitgewerkt in het technische document BRL SIKB 7800. Alle stappen worden uitgevoerd door gecertificeerde installatiebedrijven met vakkundig opgeleid personeel. De rol van de overheidsinspecteur beperkt zich tot het controleren of een recent installatiecertificaat is afgegeven door een (erkende) gecertificeerde tankinstallateur.

Te veel regels geschrapt
De ondersteuners van het position paper onderschrijven de doelstelling ‘eenvoudig beter’ van de Omgevingswet. Maar schrappen van regels moet met visie op het effect gebeuren. Bij het opstellen van het Bal is naar hun mening uitsluitend gehandeld vanuit de wens tot het schrappen van regels.
Het principe ‘eenvoudiger beter’ is een prima uitgangspunt, maar in dit geval is er onvoldoende en ongefundeerd naar risico’s gekeken (externe veiligheid, bodem), ten onterechte beoordeeld dat er geen externe veiligheidsrisico’s zouden zijn op basis van onderzoek door het RIVM (uit dat rapport blijkt dat die er wel degelijk zijn) en niet gekeken naar de effecten van dat beleid in de gehele keten van preventie, gebruik, periodiek toezicht en onderhoud/keuringen. Tot slot wordt voorbijgegaan aan de verplichte toepassing van de wettelijk vastgestelde ‘Best Beschikbare Techniek documenten (BBT)’ namelijk de PGS 30 en 31.

De partijen verzoeken daarom dringend het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de keuze ten aanzien van de regelgeving in het huidige Bal te heroverwegen en de certificering voor de genoemde tankinstallaties in stand te houden.