Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Jaarrapportage certificatietoezicht bodembeheer

Op 8 december 2022 is de Jaarrapportage certificatietoezicht bodembeheer 2021 vastgesteld. Deze Jaarrapportage bespreekt het functioneren van de in totaal negen certificatieschema’s voor milieuhygiënisch bodembeheer, in beheer bij SIKB, in het kalenderjaar 2021. Dit zijn de certificatieschema’s op basis van BRL SIKB 1000, 2000, 2100, 6000, 7000, 7500, 11000 en 12000 en BRL 9335. Het is de negentiende editie in de serie jaarrapportages bodembeheer.

Resultaten en aanbevelingen
De trend van het totaal aantal gesignaleerde afwijkingen blijft dalend. Een van de achtergronden hiervan is waarschijnlijk dat in de meeste schema’s sinds 2014 geen grote veranderingen zijn doorgevoerd. Opvallend is dat over schema’s die al langer meedraaien, evenals in 2020, veel inhoudelijke vragen zijn gesteld bij de Helpdesk van de Vakgroep Bodem binnen IPLO (voorheen Helpdesk Bodem+). De resultaten in een notendop:

  • Door de certificatie-instellingen zijn nagenoeg evenveel certificaten verleend als in 2021 en in de jaren daarvoor.
  • De sinds 2015 gerapporteerde afname van het aantal door de certificatie-instellingen geconstateerde afwijkingen (met uitzondering van 2017) is voortgezet. Het aantal afwijkingen per certificaat, en ook per opvolgingsaudit, is in 2021 voor de meeste schema’s eveneens gedaald.
  • 18% van de afwijkingen betreft kritieke afwijkingen (NC1), wat vergelijkbaar is met het percentage in 2020 en lager dan in de jaren daarvoor. Deze afwijkingen hebben een direct negatief effect op de kwaliteit van het product of de dienst.
  • Het totaal aantal klachten tenslotte is licht gestegen.

Publiek toezicht
De Jaarrapportage is van oudsher beperkt tot gegevens uit het private toezicht. Om het onderling vertrouwen in het stelsel te vergroten is een nadere analyse van de specifieke ervaringen vanuit publiek toezicht gewenst. Daarom is in deze editie van de Jaarrapportage voor de tweede keer ook inbreng vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) opgenomen. In 2021 ontving de ILT 340 bodemsignalen (tegenover 400 in 2020), waarvan er 85 (150 in 2020) in behandeling zijn genomen. De ILT heeft 59 keer geïntervenieerd.

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) vraagt SIKB om op korte termijn tot actualisatie van BRL SIKB 2100 te komen en om bijzondere aandacht te richten op de afwijkingen die zijn geconstateerd op de onderwerpen ‘interne audits’ en, bij BRL SIKB 7000, het logboek.

Proces en opzet
Jaarlijks evalueert het CCvD Bodembeheer het functioneren van de certificatieschema’s voor bodembeheer. Hiervoor verzamelen en anonimiseren de certificatie-instellingen de resultaten van de door hen uitgevoerde beoordelingen. De Jaarrapportage presenteert deze vervolgens via een analyse, conclusies en aanbevelingen voor verbetering van het stelsel.