Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Jaarrapportage 2021 BRL SIKB 7800 vastgesteld door het CCvD Tankinstallaties

BRL SIKB 7800, de beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT), is een belangrijk instrument voor het beschermen van de bodem tegen bijvoorbeeld lekkages van vloeistoffen uit opslagtanks, met als gevolg bodemverontreiniging. Het is gewenst dat het functioneren van deze richtlijn periodiek wordt beoordeeld en geëvalueerd.

Binnen SIKB functioneert het CCvD “Tankinstallatie”, dat sinds 2017 het functioneren van het certificatieschema BRL SIKB 7800 begeleidt en het bestuur van SIKB over dat schema adviseert. Vanuit SIKB is dit de vierde rapportage over de uitvoering van het certificatieschema BRL SIKB 7800 (en haar voorganger BRL-K903) Deze rapportage heeft betrekking op het kalenderjaar 2021, waarbij de resultaten over de periode 2015 - 2020 ter vergelijking zijn opgenomen.

Voor 2021 zijn door de certificatie-instelling (KIWA) gegevens aangeleverd omtrent de resultaten van (opvolgings-)audits die door hen voor het certificatieschema BRL SIKB 7800 zijn uitgevoerd.
Uit de resultaten blijkt voor het kalenderjaar 2021 het volgende: Voor 2021 zijn door de certificatie-instelling (KIWA) gegevens aangeleverd omtrent de resultaten van (opvolgings-)audits die door hen voor het certificatieschema Tankinstallaties zijn uitgevoerd.

Uit de resultaten blijkt voor het kalenderjaar 2021 het volgende:

  • op 31 december 2021 bedroeg het aantal afgegeven certificaten voor BRL SIKB 7800 47, 5 minder dan het aantal certificaathouders voor de K903 eind 2020. Veel van die certificaathouders verrichten meerdere werkzaamheden onder procescertificaat, m.a.w. zijn voor meerdere hoofd- en deelgebieden, gecertificeerd (en erkend). Het totaal aantal gecertificeerde hoofdwerkzaamheden bedroeg 104, eveneens iets minder dan eind 2020;
  • het aantal opvolgingsaudits bedroeg 321 (nagenoeg evenveel als in 2020) en de vastgestelde controlefrequentie is in 2021 niet gehaald, vooral vanwege Covid-19;
  • het totale aantal meldingen (voor BRL SIKB 7800 en BRL 903 gezamenlijk) bedroeg 2.835 ca. 10% meer dan in 2020;
  • het aantal kritieke tekortkomingen bedroeg 31, het laagste aantal sinds 2018;
  • net als in 2020 kenden BRL SIKB 7800 en BRL-K903 geen sanctionerende maatregelen in de vorm van extra bezoeken, waarschuwing, schorsing en/of intrekking. Er zijn geen klachten van derden ontvangen over de geleverde producten/diensten door de certificaathouders;
  • er bestaat geen aanleiding voor wijziging van controle-aspecten, –frequentie of certificatietoezicht.

Geconcludeerd is dat (het format van de) voorliggende Jaarrapportage voor het CCvD voldoende houvast biedt voor haar continue beoordeling van de werking van het stelsel. Er wordt geen aanpassing in verband met de overgang naar BRL SIKB 7800 nodig geacht. Het CCvD Tankinstallaties heeft in haar vergadering 16 september 2021 het bestuur van SIKB geadviseerd deze rapportage vast te stellen.

De jaarrapportage is hier te vinden.