Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Jaarplannen 2022 vastgesteld

Het SIKB-bestuur heeft op 14 april jl. de Jaarprogramma’s Bodembeheer, Bodembescherming en Archeologie vastgesteld. Eerder was al het Jaarprogramma Datastandaarden vastgesteld.

Voor Bodembeheer zijn drie programmalijnen uitgezet, achtereenvolgens werken aan een Effectief en actueel stelsel, het ontwikkelen van instrumenten die bij de tijd en toekomstbestendig zijn, en het op orde houden van de kennis. Klik hier voor het Jaarprogramma Bodembeheer 2022

Het jaarprogramma Bodembescherming omvat de werkvelden aanleg en inspectie van vloeistofdichte voorzieningen, tanks/ tank(opslag)installaties en werken met IBC-bouwstoffen. Daarin is onder opgenomen het analyseren van (mogelijke hiaten in) de keten van productie, toepassing en beheer van AEC-bodemas in civiele werken. Klik hier voor het Jaarprogramma 2022.

In het Jaarplan Archeologie gaat de aandacht onder andere uit naar het actualiseren van het KNA protocol Depotbeheer en de start van een grootschalige herziening leidend tot een KNA 5.0. Op het gebied van best practices zal er een KNA leidraad voor Stadskernonderzoek worden ontwikkeld. Dit jaar zal er ook expliciet aandacht zijn voor Maritiem Erfgoed. Klik hier voor het Jaarplan Archeologie 2022.

In het al eerder vastgestelde Jaarplan Datastandaarden wordt met name aandacht gegeven aan de ontwikkelingen als Digitaal Stelsel Omgevingswet en de BRO gevolgd en waar nodig wordt inbreng geleverd. Specifieke aandacht zal er zijn voor de nieuwe ISO 14688/NEN 8990 en de NEN 6693 op de gegevensuitwisseling van boorbeschrijvingen. Klik hier voor het Jaarplan Datastandaarden.