Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Jaarrapportage 2020 functioneren schema BRL SIKB 7700 vastgesteld

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembescherming heeft in haar vergadering van 14 oktober 2021 het rapport Functioneren privaat deel stelsel kwaliteitsborging - Jaarrapportage 2020 - vastgesteld, waarin het functioneren van de certificatieschema’s voor bodembescherming, in beheer bij SIKB, over 2020 is beoordeeld. Vastgesteld wordt dat het aantal certificaathouders stabiel is; een significante groei voor de toekomst wordt niet verwacht.

Uit de resultaten blijkt voor het kalenderjaar 2020 het volgende:

  • het aantal afgegeven certificaten is constant en bedraagt 26. Veel van de certificaathouders verrichten meerdere soorten werkzaamheden onder certificaat, m.a.w. zijn voor meerdere protocollen binnen dat certificaat, gecertificeerd (en erkend). Het totaal aantal deelcertificaten bedroeg 63, vergelijkbaar met voorgaande jaren;
  • het aantal opvolgingsaudits bedroeg 110 (nagenoeg evenveel als in 2019);
  • het totale aantal geregistreerde meldingen is in 2020 gedaald (van 508 naar 443), maar daarmee nog wel altijd meer dan 2018 en de jaren daarvóór.
  • het totaal aantal afwijkingen bedroeg 138, bijna 30% minder dan in 2019, en het laagste aantal sinds 2016;
  • BRL 7700 kende in 2020 2 extra bezoeken en 2 waarschuwingen. Andere sanctionerende maatregelen zoals schorsing of intrekking komen niet voor. Ook is geen sprake geweest van klachten;
  • er bestaat naar oordeel van de CI’s geen aanleiding voor wijziging van controle-aspecten, –frequentie of certificatietoezicht.

Gelet op de bevindingen en daarmee samenhangende toelichtingen is het CCvD van oordeel dat het stelsel van kwaliteitsborging, met BRL SIKB 7700 goed functioneert. De gerapporteerde gegevens geven geen aanleiding tot aanpassing/aanvulling van het stelsel.

De Jaarrapportage Bodembescherming 2020 is hier in te zien.