Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Concept Protocol 6703-versie 3.1 Hydrologische meting vloeistofdichtheid ter openbare kritiek

Op 10 december 2021 heeft het Accreditatiecollege Bodembescherming ingestemd met het ter openbare kritiek publiceren van concept versie 3.1 van SIKB protocol 6703. Het concept protocol zal t/m 31 januari 2022 ter kritiek liggen en is hier in te zien. Commentaar leveren kan met behulp van deze commentaartabel en worden gemaild naar jordi.verkade@sikb.nl. Er kan alleen commentaar worden geleverd op de gewijzigde tekst.

Aanleiding herziening
Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat olie-waterafscheiders gecontroleerd en onderhouden moeten worden overeenkomstig NEN-EN 858-02. Daaruit volgt de verplichting dat olie-waterafscheiders 5-jaarlijks gecontroleerd moeten worden op goed functioneren en dat hiervan een rapportage moet zijn opgesteld. Bij de 5-jaarlijkse grondige controle moet de olie-waterafscheider geleegd en gereinigd worden en gecontroleerd worden op ten minste de volgende onderdelen:

  • eventuele lekkage van het systeem
  • controle van de constructie
  • controle van eventueel aangebrachte coatings
  • het functioneren van de onderdelen
  • het functioneren van elektronische instrumenten en installaties
  • controle van de instelling van de automatische afsluiting, zoals drijvende bestanddelen

In de NEN-EN 858-02 is niet voorgeschreven hoe de controlewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd en aan welke vereisten de rapportage moet voldoen. In SIKB protocol 6703 is reeds invulling gegeven aan het eerste onderdeel, de controle op lekkage van het systeem. Het Accreditatiecollege heeft besloten de overige aspecten uit de NEN-EN 858-02 ook op te nemen in protocol 6703 zodat een volledige beoordeling overeenkomstig NEN-EN 858-02 kan worden uitgevoerd. Dit biedt meerdere voordelen. De beoordeling kan tegelijkertijd worden uitgevoerd met de inspectie van de riolering. Zodoende hoeft maar een keer het systeem leeg en gereinigd zijn in plaats van op twee afzonderlijke momenten. Dit geeft een directe kostenbesparing voor de eigenaar.

Resultaat
Door in het protocol een standaardwerkwijze op te nemen is men er zeker van dat de beoordeling door iedereen op dezelfde manier wordt uitgevoerd, dit verhoogt de uniformiteit en kwaliteit. Hetzelfde geldt uiteraard voor de rapportage. Tenslotte kan vermeld worden dat het beoordelen van de overige elementen uit de NEN-EN 858-02 uitstekend in het verlengde passen van het huidige SIKB protocol 6703. Het betreffen werkzaamheden die mede als doel hebben het voorkomen van bodemverontreiniging.

Wettelijk kader
Voor de inspectie van afscheidingsinstallaties overeenkomstig NEN-EN 858-2 geldt dat er geen formele eis is tot gebruik van protocol 6703. Voor de inspectie zoals beschreven in hoofdstuk 4 van dit protocol dient zodoende expliciet opdracht te zijn gegeven, het valt niet onder de reguliere inspectie op vloeistofdichtheid van de bedrijfsriolering. Voor het inspectiebedrijf dat de werkzaamheden zoals beschreven in hoofdstuk 4 uitvoert geldt dat deze geaccrediteerd moet zijn voor AS SIKB 6700 met de betreffende deelscope, een erkenningsplicht geldt niet voor dit specifieke hoofdstuk.