Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Rekentool interferentietoets in BUM en HUM bodemenergie gemeentelijke taken

Het CCvD Bodembeheer heeft op 26 maart 2020 de nieuwe versie van de BUM en HUM Bodemenergie voor gemeentelijke taken vastgesteld. Deze treedt per 15 april 2020 in werking. Aanleiding voor de nieuwe versie (2.4) is de tool voor het berekenen van de interferentie bij kleine gesloten bodemenergiesystemen, die sinds eind 2019 beschikbaar is.

Rekentool berekenen interferentie bij kleine gesloten bodemenergiesystemen
Voorafgaand aan het plaatsen van een nieuw gesloten bodemenergiesysteem moet de initiatiefnemer een interferentietoets (laten) doen. Sinds eind 2019 is voor uitvoering van de interferentietoets voor kleine gesloten bodemenergiesystemen een geautomatiseerde rekentool beschikbaar, ITGBES. Deze tool, de gebruikershandleiding ITGBES en de rapportages van het onderliggende validatie-onderzoek vindt u hier.

Wijzigingen in versie 2.4 van de BUM en HUM Bodemenergie voor gemeentelijke taken
De belangrijkste wijziging in versie 2.4 ten opzichte van versie 2.3 betreft Bijlage 2 ‘Methode berekenen interferentie tussen kleine gesloten bodemenergiesystemen’. Deze bijlage is grotendeels herzien.

  • De wijzigingen in Bijlage 2 ‘Methode berekenen interferentie tussen kleine gesloten bodemenergiesystemen’ zijn:
  • Verwijzing naar interferentietool ITGBES opgenomen ter vervanging van het gebruik van nomogrammen. De nomogrammen zijn verwijderd uit het document;
  • Er is een alternatieve methode toegevoegd voor verzamelmeldingen van kleine systemen met een grote mate van energiebalans als uitgangspunt van het ontwerp;
  • Er is een paragraaf toegevoegd met mogelijkheden om in het ontwerp te compenseren voor negatieve interferentie en de onderbouwing daarvan bij de melding;
  • Een bijlage met kengetallen van warmte- en koude-vraag van verschillende gebouwtypen is verwijderd. De kengetallen waren verouderd, en vormen geen basis voor toezicht door de bevoegde gezagen.

In versie 2.4 van de hoofddocumenten BUM en HUM Bodemenergie voor gemeentelijke taken zijn slechts kleine wijzigingen doorgevoerd.
De wijzigingen hebben betrekking op de aansluiting op de wijzigingen in Bijlage 2. Ook zijn evident verouderde verwijzingen aangepast, zoals doorvoering van gewijzigde namen van organisaties.

De vervolgstap: Implementatie Omgevingswet
SIKB zal op korte termijn starten met de voorbereiding van aanpassing van de BUM’s en HUM’s Bodemenergie voor zowel gemeentelijke als provinciale taken met het oog op de implementatie van de Omgevingswet. Ook nieuwe inzichten uit de praktijk worden hierin betrokken. SIKB zal zowel bevoegde gezagen als uitvoerende bedrijven vragen om mee te denken met de aanpassingen.

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met SIKB via info@sikb.nl.