Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nieuwe versie examenreglement MKB van kracht

Op 25 juni 2020 heeft het Centraal College van Deskundigen en Accreditatiecollege Bodembeheer ingestemd met versie 12 van het Examenreglement “Bewijs van vakbekwaamheid Milieukundig begeleider”. De belangrijkste wijzigingen betreffen tekstuele en procedurele zaken, zoals het strakker formuleren van passages over het omgaan met een bezwaar of klacht, het toevoegen van AVG-regels en het verbeteren van de algemene leesbaarheid van het document. Overige relevante wijzingen betreffen:

  • Het aantal keer herkansen van het theorie-examen is gemaximeerd op 3 maal.
  • Tussen het theorie- en praktijkexamen moet een periode van minimaal 4 weken zitten zodat op basis van de uitslag van het theorie-examen A kan worden vastgesteld of de kandidaat toegelaten kan worden tot het praktijkexamen.
  • De kandidaat die een onvoldoende heeft gehaald voor het theorie-examen heeft inzagerecht in het eigen examen. Inzage van een examen kan maximaal eenmaal per kandidaat per examen plaatsvinden en gebeurt onder toezicht van de derde onafhankelijke partij of het secretariaat van de BodemBreedAcademie. Bij inzage mogen geen letterlijke vragen en antwoorden worden overgeschreven of gefotografeerd.

De wijzigingen hebben geen invloed op de inhoud van de examens.
Het Examenreglement is vastgesteld in overeenstemming met de eisen als genoemd in BRL SIKB 6000 en protocollen 6001 en 6002.
Het nieuwe reglement is met ingang van 1 juli 2020 van kracht en is te vinden op de website van de BodemBreedAcademie.

Achtergrondinformatie examen MKB
Het theorie-examen A en praktijkexamen B bieden aspirant-milieukundig begeleiders (MKB-er) de mogelijkheid om via een andere weg dan het reguliere traject dat omschreven is in BRL SIKB 6000 en de daarbij horende protocollen, toegelaten te worden voor de beoordelingstoets door de certificerende instelling ter kwalificatie als Milieukundig begeleider:

  • Het theorie-examen A biedt kandidaten zonder een relevant MBO-4 diploma of hoger de mogelijkheid aan te tonen dat zij beschikken over een voldoende kennisniveau voor de functie van MKB-er. Het theorie-examen is geldig voor protocol 6001 en 6002.
  • Het praktijkexamen B biedt kandidaten de mogelijkheid om de vereiste ervaringsperiode sterk in te korten van 24 naar 8 maanden. Het praktijkexamen is alleen beschikbaar voor protocol 6001.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de BodemBreedAcademie.