Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Jaarrapportage SIKB K903/08 vastgesteld door het CCvD Tankinstallaties

BRL BRL-K903, de beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT), is een belangrijk instrument voor het beschermen van de bodem tegen bijvoorbeeld lekkages van vloeistoffen uit tanks, met als gevolg bodemverontreiniging. Het is gewenst dat het functioneren van deze richtlijn periodiek wordt beoordeeld en geëvalueerd, de vaststelling daarvan vindt plaats via een jaarrapportage waarin resultaten en bevindingen over het afgelopen jaar zijn vastgelegd.

Voor 2019 zijn door de certificatie-instelling (KIWA) zijn ten behoeve van de beoordeling gegevens aangeleverd omtrent de resultaten van (opvolgings-)audits die door hen voor het certificatieschema BRL-K903[1] zijn uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt voor het kalenderjaar 2019 het volgende:

  • op 31 december 2019 bedroeg het aantal afgegeven certificaten 54, 2 minder meer dan eind 2018. Veel van die certificaathouders verrichten meerdere werkzaamheden onder certificaat, m.a.w. zijn voor meerdere hoofd- en deelgebieden, gecertificeerd (en erkend). Het totaal aantal gecertificeerde hoofd-werkzaamheden bedroeg 111 en is constant, het aantal werkzaamheden op deelgebieden laat sinds 2015 wel een lichte, continue groei zien;
  • het aantal opvolgingsaudits bedroeg 395 (39 meer dan in 2018). Er werd ruimschoots voldaan aan de vastgestelde controlefrequentie;
  • het totale aantal meldingen bedroeg 2.701, een aanzienlijke daling t.o.v. 2018 (3.077) en het laagste aantal sinds 2016;
  • grootste aantallen afwijkingen hangen samen met ‘meldingen’ (23), wel veel minder dan in 2018 (totaal: 50);
  • net als in 2017 kende BRL-K903 geen sanctionerende maatregelen in de vorm van extra bezoeken, waarschuwing, schorsing en/of intrekking. Er zijn net als voorgaande jaren geen specifieke klachten van derden ontvangen over de geleverde producten;
  • er bestaat geen aanleiding voor wijziging van controle-aspecten, –frequentie of certificatietoezicht.

Gelet op de bevindingen en daarmee samenhangende toelichtingen is het CCvD Tankinstallaties van oordeel dat het stelsel van kwaliteitsborging, met BRL-K903/08 goed functioneert. De gerapporteerde gegevens geven geen aanleiding tot aanpassing/aanvulling van het stelsel.

Het CCvD Tankinstallaties heeft in haar vergadering van 27 november 2020 het bestuur van SIKB geadviseerd deze rapportage vast te stellen. De jaarrapportage is hier te vinden.