Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Jaarrapportage 2019 functioneren schema BRL SIKB 7700 vastgesteld

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembescherming heeft in haar vergadering van 15 oktober 2020 het rapport Kwaliteitsverklaringen met blijvende waarde - Jaarrapportage 2019 vastgesteld, waarin het functioneren van de certificatieschema’s voor bodembescherming, in beheer bij SIKB, over 2019 is beoordeeld.

Vastgesteld wordt dat het aantal certificaathouders inmiddels redelijk stabiel is; een significante groei voor de toekomst wordt niet verwacht. In 2019 heeft het College overwogen dat protocol 7703 niet wordt gebruikt, met een ongewoon risico op veroudering. Ondanks het uitstel van de Omgevingswet en het Bal houdt het CCvD voor nu vast om periodiek, in ieder geval 1 jaar na in werking treding van het Bal (dus pas eind 2022), te bezien of het protocol 7703 moet worden ingetrokken. Gelet op de bevindingen en daarmee samenhangende toelichtingen is het CCvD van oordeel dat het stelsel van kwaliteitsborging, met BRL SIKB 7700 wel goed functioneert. De gerapporteerde gegevens geven geen aanleiding tot aanpassing/aanvulling van het stelsel.

Wel verzoekt het CCvD de CI’s strikter te gaan sturen op het tijdig melden van projecten. Ook wordt het Programmabureau verzocht om via de begeleidingscommissie voor de (nieuw) BRL SIKB 7700 te beoordelen of en zo ja, op welke wijze op dit punt verbetering mogelijk kan zijn, bijvoorbeeld door ontwikkeling van een webapplicatie.
De conclusie dat de vloeistofdichtheid niet in gevaar zal zijn bij tekortkomingen rond de administratieve verplichtingen in het schema, wordt door het College niet zonder meer onderschreven. Hiertoe is nader inzicht nodig in de ernst van de geconstateerde afwijkingen. In dat verband zal voor toekomstige rapportages (vanaf de rapportage over het kalenderjaar 2020) nadere info rond kritieke afwijkingen (NC1’s) en niet-kritieke afwijkingen worden gerapporteerd.
De Jaarrapportage Bodembescherming 2019 is hier in te zien.