Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Editie 2018 Jaarrapportage certificatietoezicht bodembeheer

Jaarlijks evalueert het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer het functioneren van de certificatieschema’s voor milieuhygiënisch bodembeheer. Hiervoor aggregeren en anonimiseren de certificatie-instellingen de resultaten van de door hen uitgevoerde beoordelingen. De Jaarrapportage presenteert deze vervolgens, met een analyse, conclusies en aanbevelingen voor verbetering van het stelsel. Op 12 december 2019 is zo de Jaarrapportage over 2018 vastgesteld.

Deze Jaarrapportage bespreekt het functioneren van de in totaal negen certificatieschema’s voor milieuhygiënisch bodembeheer, in beheer bij SIKB, in het kalenderjaar 2018. Het is de zestiende jaarlijkse editie van deze rapportage over deze certificatieschema’s. Het rapport gaat over de certificatieschema’s op basis van BRL SIKB 1000, 2000, 2100, 6000, 7000, 7500, 11000 en 12000 en BRL 9335.

Het aantal certificaten is in grote lijnen gelijk gebleven ten opzichte van de voorgaande jaren. Sinds 2015 is sprake van een afname van het aantal door de certificatie-instellingen geconstateerde afwijkingen. Nadat dit aantal in 2017 in grote lijnen gelijk is gebleven heeft de daling zich in 2018 verder voortgezet. Hierbij tekent zich een verschil af met de waarnemingen van publieke handhavers: die signaleren juist veel afwijkingen, ook op fundamentele eisen als de afdichting van boorgaten bij de realisatie van gesloten bodemenergiesystemen. Deze verschillen vragen om gezamenlijke actie van meerdere bij het stelsel betrokken partijen.