Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Concept-versie 2.1 van SIKB protocol 6902 'Controle staat van het IBC-werk' ter kritiek

Het protocol 6902 is uitgebreid met een extra hoofdstuk waarmee ook oudere IBC-werken geïnspecteerd kunnen worden. Daarnaast heeft de beoordeling van monitoring van grondwater een belangrijkere rol gekregen. U kunt reageren tot en met 31 januari 2021.

Achtergronden
Vanuit de markt bestaat behoefte om ook IBC werken die zijn aangelegd voor juni 1997 te laten inspecteren naar de staat van het werk. Voor het uitvoeren van deze inspecties ontbreekt een inspectiekader, dat betekent dat deze werken niet onder accreditatie kunnen worden geïnspecteerd en er geen ‘Verklaring Staat van het Werk’ kan worden afgegeven. Bovendien kunnen inspecties van deze werken niet onder kwaliteitsborging/met een eenduidige kwaliteit worden uitgevoerd.

In 2017 is het toepassingsgebied van het protocol 6902 al uitgebreid van 2008 – heden naar 1997- heden. Dit door een hoofdstuk toe te voegen voor IBC-werken aangelegd ten tijde van het Bouwstoffenbesluit. Criterium om de grens destijds bij 1997 te leggen was dat vanaf toen de wet- en regelgeving voldoende specifiek was om daar een inspectieverplichting aan te verbinden.

Inmiddels blijkt dat er ook duidelijk vraag is naar inspectie van werken aangelegd voor die tijd en zogenaamde ‘niet-standaard’ werken. Dit al dan niet mede naar aanleiding van de publiciteit rondom de toepassing van AEC-bodemassen in werken in 2018, en de aandacht die dat heeft gegenereerd.

Een ander item waar in praktijk behoefte aan is betreft het beter vastleggen op welke elementen de inspecteur de monitoringsvoorzieningen moet beoordelen en wat de consequenties zijn wanneer de wettelijk verplichte monitoring niet is uitgevoerd of wanneer monitoringsvoorzieningen niet in goede staat zijn.

Het AC/CCvD Bodembescherming heeft besloten een begeleidingscommissie een uitbreiding van protocol 6902 voor te bereiden met bovengenoemde werken en een nadere invulling van de inspectie van monitoring(svoorzieningen).

Het resultaat van de begeleidingscommissie is een concept-uitbreiding van het bestaande protocol met daarin opgenomen een nieuw inspectiehoofdstuk en een nadere invulling met betrekking tot grondwatermonitoring. Hiermee draagt SIKB bij aan de politieke en beleidswens van het Ministerie van I & W om de milieukwaliteit van gww-werken beter in beeld te hebben, te beheersen en te monitoren.

Reageren?
Het AC/CCvD Bodembescherming stelt uw reactie zeer op prijs. Uw reactie wordt betrokken bij het vaststellen van de definitieve versie. Uw commentaar op het concept Protocol kunt u tot en met 31 januari 2021 mailen naar de secretaris van het AC/CCvD Bodembescherming, Jordi Verkade. Klik hier voor het protocol en het reactieformulier.