Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Archeologische aanbestedingen: kwaliteit staat voorop

SIKB heeft de uitgangspunten voor aanbestedingen voor archeologisch vooronderzoek aangescherpt. Als de te leveren kwaliteit kan variëren en de gewenste minimumkwaliteit niet precies voorgeschreven kan worden, bestaat het risico dat het criterium 'laagste prijs' leidt tot te lage kwaliteit van de goedkoopste inschrijving. Kwaliteit staat dus voorop ook bij archeologische vooronderzoeken zoals booronderzoek en proefsleuvenonderzoek. Gunning van opdrachten op basis van beste prijs-kwaliteit verhouding kan een grote meerwaarde hebben en een positieve invloed op de kwaliteit van het vervolgonderzoek. De aanscherping in het dossier volgt op aanwijzingen uit het veld over mogelijke onduidelijkheden.

Archeologische aanbestedingen: kwaliteit staat voorop
SIKB en PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, hebben samen met een breed opgezette werkgroep, waarin onder andere aanbestedingsspecialisten, Rijkswaterstaat en het archeologische bedrijfsleven participeerden, een ‘Branchedossier Archeologie’ gemaakt. Dit dossier is bedoeld als wegwijzer voor de inkoper of aanbestedende dienst bij een overheid om bij te dragen aan betere aanbestedingen en aan goed opdrachtgeverschap. Dit komt de kwaliteit van een archeologisch onderzoek ten goede. SIKB en PIANOo streven ernaar het dossier actueel te houden en waar dat gewenst is aan te passen. Zo stond eerder bij het onderdeel inkopen dat bij de meeste (niet complexe) vooronderzoeken gegund kan worden op basis van de laagste prijs. Dat wekte teveel het beeld dat dat altijd de beste optie is. Met enkele recent doorgevoerde aanpassingen verwacht SIKB dat die indruk is weggenomen.
Zie voor meer informatie het actuele dossier:
SIKB
PIANOo

Goed Programma van Eisen
Esther Wieringa van SIKB geeft als toelichting: ‘Kwaliteit staat bij SIKB altijd voorop. We kregen signalen dat het branchedossier op onderdelen beter kon. Het ging hierbij met name om het gunnen op laagste prijs bij vooronderzoeken. Dat kan in sommige gevallen prima als het gaat om kleinere, niet complexe vooronderzoeken en altijd met een goede motivering. Dat is ook in lijn met de Aanbestedingswet. Bij een meervoudig onderhandse aanbesteding is het eenvoudiger om vooraf partijen te selecteren waarvan bekend is dat zij de gekwalificeerde archeologen in huis hebben om een dergelijk onderzoek naar behoren uit te voeren. Voor grotere, complexe onderzoeken geldt dat de opdracht beter gegund kan worden op basis van een beste prijs kwaliteit (BPKV) verhouding. 

En net als bij elke andere opdracht is het natuurlijk van belang dat de eisen aan het onderzoek en de criteria voor gunnen zo duidelijk mogelijk worden opgesteld. Een aanbesteding op basis van weloverwogen gunningscriteria en een kwalitatief goed Programma van Eisen vormen de randvoorwaarden voor een goed onderzoek met duidelijkheid naar alle partijen. Het eerder genoemde belang dat wij als SIKB hechten aan kwaliteit, geldt ook voor de documenten die we opstellen. We houden voortdurend de vinger aan de pols. Als we, zoals nu, signalen uit het veld krijgen dat er kansen op onduidelijkheid bestaan, scherpen we de tekst graag aan, zoals nu het geval is.’