Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Uw reactie gevraagd op ontwerp-protocol 6003 versie 4 – Milieukundige begeleiding van handelingen in de waterbodem en waterbodemsaneringen

Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft het ontwerp van SIKB-protocol 6003 versie 4, vrijgegeven voor een openbare reactieronde.

Experts uit de sector hebben de laatste maanden hard gewerkt aan een nieuwe versie van protocol 6003. SIKB is dan ook blij met het resultaat, de ontwerpversie 4 van protocol 6003; Milieukundige begeleiding van handelingen in de waterbodem en waterbodemsaneringen.
Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft de ontwerp-wijziging vrijgegeven voor een openbare reactieronde. Naast de kennis en ervaring van de experts die actief zijn betrokken, is ook uw input onmisbaar bij het opstellen van deze nieuwe versie van protocol 6003. Daarom nodigt SIKB u en alle andere belanghebbende partijen van harte uit om te reageren op dit ontwerp.
Wat is er anders in deze nieuwe versie? Belangrijk doel van de actualisatie is het protocol beter geschikt te maken voor handelingen in de waterbodem onder het huidig juridisch kader. Daarentegen zijn er ook nog steeds overgangsgevallen, die nog conform de Wbb-methodiek uitgevoerd moeten worden. Voor die gevallen is een annex bij het protocol gecreëerd. De eisen in deze annex komen in grote lijnen overeen met die in de huidige versie van protocol 6003. Voor de overgangsgevallen dient de annex te worden gehanteerd, voor de overige gevallen de hoofdtekst.
Naast bovengenoemde inhoudelijk redenen voor de actualisatie is het protocol ook redactioneel grondig aangepast. Onder meer het doel van milieukundige begeleiding, het doel van het protocol en de reikwijdte ervan zijn aangescherpt en de indeling en opbouw verduidelijkt. Verder zijn niet relevante eisen en teksten geschrapt en overblijvende eisen scherper geformuleerd. In het voorliggende ontwerp ligt de focus van de MKB-werkzaamheden veel duidelijker dan voorheen op de kritische werkzaamheden.
In deze ontwerpversie is het mogelijk om voor bepaalde kritische werkzaamheden te onderbouwen dat er geen MKBer op het werk hoeft te zijn. Dan moet onderbouwd worden op welke wijze de risico’s die spelen bij die kritische werkzaamheid/-heden, dan beheerst worden en hoe dat geborgd wordt. De waterkwaliteitsbeheerder heeft de mogelijkheid om in te grijpen als de onderbouwing volgens hem niet deugt.
Deze wijziging heeft gevolgen voor een (beperkt) aantal tekstpassages in BRL SIKB 6000 en BRL SIKB 7000/7003. Bij het vaststellen van de definitieve versie 4 van protocol 6003 zullen die wijzigingen in die documenten ook worden doorgevoerd.
Dat een MKBer op bepaalde kritische werkzaamheden niet meer aanwezig is, betekent dat de verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van die kritische werkzaamheden van de MKBer verschuift naar de KVPer (7003).
Verder zijn de eisen aan onderhoud van ervaring aangepast. De branche geeft aan met het huidige werkaanbod niet te kunnen voldoen aan de huidige onderhoudseisen. Toegevoegd is dat als sprake is van 10 jaren of meer ononderbroken ervaring, er geen aanvullende eis voor onderhoud van ervaring meer geldt.
Wij vragen u om uw suggesties en opmerkingen over het ontwerp aan ons door te geven. Daarmee zijn wij beter in staat een protocol te maken dat optimaal aansluit bij de huidige praktijk en de wensen van u als gebruiker.
U kunt tot uiterlijk 10 september 2016 reageren op het ontwerp-protocol 6003 versie 4.
Algemene informatie
De volledige tekst van het ontwerp-protocol is hier te vinden. Het ontwerp kan u ook tegen betaling worden toegezonden. U kunt uw commentaar op het ontwerp tot uiterlijk 10 september 2016 sturen aan info@sikb.nl.
Help ons kosten te drukken: gebruik het reactieformat
SIKB verzoekt u dringend om voor uw reactie gebruik te maken van het daartoe ontwikkelde format. Als u dit doet is de verwerking van uw reactie voor ons een stuk eenvoudiger, waardoor we besparen op de beheerkosten van de accreditatieregelingen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.