Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Jaarprogramma’s 2016 vastgesteld

Het SIKB-bestuur heeft voor de verschillende aandachtsvelden een Jaarprogramma 2016 vastgesteld.

Het SIKB-bestuur heeft voor de verschillende aandachtsvelden een Jaarprogramma 2016 vastgesteld.
In het Jaarprogramma 2016 Archeologie is met name aandacht voor de aanstaande certificering,
die op 1 juli van kracht wordt, gelijktijdig met de invoering van de Erfgoedwet en het register van KNA-actoren.
Voor Bodembeheer zijn tot 2018 drie programmalijnen uitgezet, achtereenvolgens ‘Effectief en actueel
stelsel’; ‘Instrumenten bij de tijd’ en ‘Kennis op orde’.
Ook voor Bodembescherming zijn programmalijnen tot 2018 uitgezet. De eerste richt zich op een ‘Effectief en
actueel stelsel’: de tweede op ‘Bijdragen aan technische ontwikkelingen’, de derde programmalijn is ‘Kennis op orde’ en de vierde programmalijn is ‘Expertise en advies’.
In het Jaarprogramma 2016 Datastandaarden wordt extra aandacht geschonken aan de positionering van het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden, met name gericht op het tonen van de meerwaarde van harmonisatie en een transparante en onafhankelijke besluitvorming.
Klik hier voor de Jaarprogramma’s 2016.