Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Essentiële eisen ILT toezicht gepubliceerd

Met de komende wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (verwacht: 1 september a.s.) wordt het document “Essentiële eisen ILT toezicht” van kracht. Dit wordt de basis voor ILT-toezicht op de naleving van de eisen in beoordelingsrichtlijnen en andere documenten voor het bodembeheer.

InleidingHet CCvD Bodembeheer van SIKB heeft recentelijk het document ‘Essentiële eisen ILT-toezicht; Essentiële eisen voor publiek toezicht op de erkenningsregeling bodembeheer door Inspectie Leefomgeving en Transport’ vastgesteld.
De daarin opgenomen eisen zijn uit bestaande documenten geselecteerd door het Ministerie I&M, in samenwerking met ILT, opdrachtgevers en onder toezicht van ILT gestelden. Het document gaat de basis vormen voor ILT-toezicht bij bodemwerkzaamheden.Het document wordt van kracht door opname in de Regeling Bodemkwaliteit. Naar verwachting is dit 1 september a.s.
AanleidingDe aanleiding voor het document is de discussie over het toezicht door de ILT op de eisen in private documenten waarvan het gebruik in de Regeling bodemkwaliteit verplicht is. Met de gemaakte selectie kan ILT gericht toezicht uitvoeren op de eisen die een publiek belang vertegenwoordigen. De selectie van de essentiële eisen is daarom voorbereid door het Ministerie I&M in samenwerking met opdrachtgevers en onder toezicht van ILT gestelden.

SelectieHet document Essentiële eisen voor ILT-toezicht bevat een selectie van eisen die vastgelegd zijn in een aantal wettelijk verplichte kwaliteitsschema’s voor het bodembeheer, te weten AS / BRL SIKB 1000 Monsterneming bij Partijkeuringen , AS / BRL SIKB 2000 Milieuhygiënisch veldwerk, BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding, BRL SIKB 7500 Bewerken van grond en baggerspecie en de BRL 9335 Grond, inclusief de daarbij behorende protocollen en Wijzigingsbladen.

De selectie bevat alleen letterlijke citaten en bevat geen nieuwe eisen. Er is derhalve geen wijziging van de eisen aan de gebruikers van de schema’s.

StatusDe geselecteerde eisen bepalen de reikwijdte van het toezicht door de ILT op de naleving van de kwaliteitsschema’s door de onder toezicht van ILT gestelden. Als ILT tekortkomingen constateert op de geselecteerde essentiële eisen, kan zij handhavend optreden. Als ILT tekortkomingen constateert op eisen in de genoemde AS-en en protocollen die niet tot de essentiële eisen behoren, zal de ILT niet meer handhavend optreden.
Andere toezichthoudersHet document Essentiële eisen ILT-toezicht is niet bedoeld voor toepassing door andere publieke toezichthouders dan ILT.
Het private toezicht door certificerende instellingen en de Raad voor Accreditatie blijft ongewijzigd. Dit blijft zich dus richten op het hele document, dus zowel de essentiële eisen voor ILT-toezicht als de overige kwaliteitseisen. De sturing op kwaliteit en verbetermaatregelen blijft daarmee de taak van de organisatie zelf.

Wijzigingen in de toekomst
Zoals gezegd zijn de geselecteerde eisen letterlijke citaten uit de BRL-en. Als in de toekomst de tekst van een BRL of protocol wijzigt en dat betreft ook een essentiële eis, dan wordt tegelijkertijd het document Essentiële eisen ILT-toezicht gewijzigd. Hier zullen wij u uiteraard via de gebruikelijke wegen over blijven informeren.

VindplaatsU kunt de documenten vinden bij de pagina’s over AS SIKB/BRL SIKB 1000, AS SIKB/ BRL SIKB 2000, BRL SIKB 6000, BRL SIKB 7500, BRL 9335 en richtlijn 8800.