Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Voordat u begint met bodemsaneren”¦

Wie een bodemsanering wil (laten) uitvoeren heeft te maken met de regels van de Wet bodembescherming en diverse uitvoeringsrichtlijnen.

Wie een bodemsanering wil (laten) uitvoeren heeft te maken met de regels van de Wet bodembescherming en diverse uitvoeringsrichtlijnen. In de praktijk gaat het echter om nog meer omgevingsregels, want vaak moeten er bomen worden gekapt, de grondwaterstand verlaagd of zitten er waardevolle archeologische resten in de bodem. Vooral voor opdrachtgevers en overheidsinstanties die niet dagelijks met bodemsanering te maken hebben, heeft SIKB de website www.voordatubegintmetbodemsaneren.nl opgezet. Die website is sinds kort geactualiseerd en toegankelijker gemaakt.
SIKB stelt niet alleen kwaliteitsregels voor bodembeheer op, we voorzien degenen die het doen moeten ook van handige informatie om hun taken beter uit te kunnen voeren. De professionals die dagelijks met saneringen werken weten hun weg wel te vinden in de vele (uitvoerings)regels, vergunningen, meldingen en ontheffingen. Maar een bodemsanering is meestal geen geïsoleerde activiteit, en de vergunningen kunnen ook gebaseerd zijn op andere regelgeving, zoals het Activiteitenbesluit, de Waterwet of het bestemmingsplan. Of het te saneren terrein ligt in een natuurgebied of waterwingebied”¦Waaraan moet je denken als je een sanering gaat uitvoeren? Op de website www.voordatubegintmetbodemsaneren.nl vinden opdrachtgevers en medewerkers van bevoegd gezag Wbb een praktisch totaaloverzicht van regelgeving. De website helpt initiatiefnemers bij het vormen van een eerste inzicht in de zaken die moeten gebeuren. Voor de details wordt altijd doorverwezen naar de betreffende wet- en regelgeving, kwaliteitsrichtlijnen en andere documenten die informatie geven, zoals handhavingsuitvoeringsmethoden.
De website bestaat nu een klein jaar en lijkt in een behoefte van een wegwijzer op saneringsgebied te voorzien. Maarten Eurlings peilde namens SIKB de reacties bij een aantal gebruikers van de site. Henny Alink van de provincie Gelderland: We zijn erg enthousiast! Ik heb hem al gelinkt aan ons kwaliteitssysteem en ik ga ook proberen om een link te zetten bij het onderdeel bodem op de site van Gelderland. Ook een aantal de deelnemers aan een cursus over grondwaterbeheer waaraan ik deelnam- en die de site kenden waren even enthousiast als ik”. Folmer Rijpkema van Fenix Milieu: Ik heb de website bekeken en gezien dat alle informatie er instaat. Wel zou bij de voorbereiding vermeld moeten worden dat er een goedgekeurd saneringsplan moet zijn voor de start van de sanering en dat de aannemer en het adviesbureau gecertificeerd moeten zijn. Maar voor het overige goede en complete informatie waarbij volgens mij alle aspecten en andere van toepassing zijnde regelgeving zijn meegenomen."
Noot :
De vele reacties van deze en andere sitebezoekers hebben we gebruikt om de website nog beter aan de behoeften te laten voldoen. Tevens zijn de verwijzingen naar wet- en regelgeving geactualiseerd.