Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

U kunt reageren op ontwerp uitwisselmodel en domeintabellen IMSIKB0101

Om zorg te dragen voor een correcte communicatie tussen de verschillende datasystemen wordt protocol SIKB0101 periodiek geactualiseerd. U kunt tot 25-01-2013 reageren op het uitwisselmodel en de domeintabellen voor versie 11.0.0.

AanleidingOm zorg te dragen voor een correcte communicatie tussen de verschillende datasystemen wordt protocol SIKB0101 periodiek geactualiseerd. Na tien jaar SIKB0101 was er aanleiding om het uitwisselformaat fundamenteler te herzien waarmee het technisch en inhoudelijk weer volledig up to date is en geschikt is voor de komende jaren. Met de nu voorgestelde wijzigingen worden de volgende verbeteringen doorgevoerd:

  • Volledige aansluiting op (internationale) standaards als NEN3610 (geoinformatie), ISO19156 (Obsevations&Measurements) en ISO28258 –draft- (soil data exchange).
  • Technische en inhoudelijke harmonisatie met omgeving (IMBRO & AQUO)
  • Betere uitwisseling geografische informatie (o.a. contouren) middels GML
  • Aansluiting op basisregistraties als BAG en BGT en (waar mogelijk in dit stadium) gedachtengoed BRO
  • Engelse beschrijving van objecten en entiteiten

Naast deze veelal technische verbeteringen is de “stofkam” door de huidige versie van protocol SIKB0101 gehaald. Niet meer gebruikte uitwisselvelden worden verwijderd, definities van velden zijn waar nodig aangescherpt, domeintabellen zijn opgeschoond en bij overlap is geharmoniseerd met AQUO (met name waterbodems, analyses).
Gevolgde procedure
De voorgestelde aanpassingen zijn uitgewerkt in nauwe samenspraak met de softwareontwikkelaars die dit raakt. Hiertoe zijn drie bijeenkomsten georganiseerd. Het concept document is besproken in het Platform Softwareleveranciers protocol SIKB0101. De begeleidingscommissie van protocol SIKB0101 heeft op 30 november j.l. ingestemd met voorliggend ontwerp, waarna het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer het ontwerp op 13 december 2012 heeft vrijgegeven voor een openbare reactieronde.
VervolgDe reacties die we uit deze openbare ronde ontvangen bespreken we eerst met de betrokken softwareontwikkelaars van protocol SIKB0101, waarna we het ter instemming voorleggen aan de begeleidingscommissie. De resultaten verwerken we in definitieve versie van IM SIKB0101 (versie 11), dat we vervolgens ter vaststelling voorleggen aan het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer.
Voor de implementatie van versie 11 van SIKB0101 voorzien we een verlengde overgangstermijn (6 in plaats van 3 maanden).
Parallel aan de publieke consultatie en vaststelling worden de ondersteunende technische documenten en tools (XSD”s, XSLT, testbestanden, uitwisselkaart) aangepast zodat deze gelijktijdig na de definitieve vaststelling door het CCvD kunnen worden gepubliceerd.
De aanpassingen aan het protocol leiden niet tot de noodzaak om ook BRL SIKB 0100 aan te passen.
Uw reactie wordt gevraagd, op het Uitwisselmodel en de Domeintabellen
De basis van protocol SIKB0101 wordt vastgelegd in de structuur (uitwisselmodel) en de inhoud (domeintabellen). U wordt gevraagd op beiden separaat te reageren.
Algemene informatieHet Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer is onderdeel van SIKB en ontwikkelt en beheert beoordelingsrichtlijnen, accreditatieschema”s, protocollen en normbladen. De ontwerpversie van zowel het uitwisselmodel als de domeintabellen is te vinden op de website van SIKB: Klik hier om rechtstreeks naar deze documenten te gaan. Het ontwerp kan u ook tegen betaling worden toegezonden. U kunt uw commentaar uiterlijk 25 januari 2013 sturen aan SIKB, bij voorkeur per e-mail naar info@sikb.nl; of anders per post t.a.v. de secretaris van het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer; Postbus 420; 2800 AK Gouda.
Help ons kosten te drukken: gebruik het reactieformulier.
SIKB verzoekt u dringend om voor uw reactie gebruik te maken van het daartoe ontwikkelde formats, op de website te vinden bij het ontwerp Uitwisselmodel IM SIKB0101. Als u dit doet is de verwerking van uw reactie voor ons een stuk eenvoudiger, waardoor we significant besparen op de beheerkosten van de certificatieregelingen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.