Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

U kunt reageren op nieuwe BRL voor TRIADE bodemonderzoek

SIKB legt algemene kwaliteitseisen vast voor voorbereiden en utivoeren veldwerk TRIADE onderzoek op landbodems. U kunt
tot uiterlijk 7 januari 2013
reageren op deze nieuwe ontwerp-BRL SIKB 2300. Format voor uw reactie

Aanleiding
Nadat met Nader Onderzoek de verspreiding van bodemverontreiniging in kaart is gebracht, kan Triade onderzoek worden uitgevoerd om onzekerheden in de risicobeoordeling te reduceren. Dit gebeurt vaak nadat op basis van het risicomodel Sanscrit is gebleken dat sprake is van een onaanvaardbaar ecologisch risico. Het ontbreken van een vastgelegde onderzoeksmethode met breed landelijk draagvlak heeft geleid tot vragen over de juridische status van uitgevoerd onderzoek, zodanig dat de resultaten van dergelijk onderzoek niet langer bruikbaar zijn.
Om dit knelpunt weg te nemen is vorig jaar protocol 2301 (voorheen bekend als protocol 2005) ontwikkeld, waarin een onderzoeksmethode is vastgelegd. Verschillende marktpartijen hebben laten weten graag de mogelijkheid te hebben om voor dat protocol een certificaat te halen. Daarom is nu ook een nieuwe beoordelingsrichtlijn ontwikkeld, BRL SIKB 2300, waarin de algemene kwaliteitseisen zijn vastgelegd.
Het nieuwe certificatieschema: BRL SIKB 2300 en protocol 2301Protocol 2301 beschrijft de monsternemingstrategie en de monsterneming ten behoeve van Triade onderzoek op verontreinigde landbodems. BRL SIKB 2300 beschrijft de daarbij horende algemene kwaliteitseisen. Het doel van BRL en protocol is het bevorderen en handhaven van een uniforme kwaliteit van het uitvoeren van Triade onderzoek. Het opvolgen van gestelde eisen leidt tot een uniformering van de werkwijze in een type onderzoek waar veel ruimte is voor maatwerk. De ruimte voor maatwerk blijft gehandhaafd. Voor het bevoegde gezag wordt het beoordelen van Triade onderzoek transparant.
De nieuwe beoordelingsrichtlijn en protocol sluiten aan op NEN 5737, de procesnorm voor de uitvoering van Triade onderzoek. BRL en protocol komen niet in de plaats van bestaande normen of voorschriften voor het uitvoeren van de bemonstering.
Voor het voorbereiden of uitvoeren van veldwerk is een certificaat volgens dit certificatieschema niet verplicht binnen de kaders van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. Bedrijven kunnen zich wel in de markt onderscheiden doordat zij met een certificaat laten het voorkómen van fouten structureel aan te pakken. In dat licht is het ook goed om te weten dat het Uitvoeringsprogramma bodemsanering veel waarde hecht aan Triade onderzoek, omdat het resulteert in een beter beeld van de ecologische risico”s van bodemverontreiniging.
Bodemonderzoek met de Triade methodeDe Triade methode is een in internationaal kader ontwikkeld instrumentarium voor de beoordeling van de locatiespecifieke ecologische risico”s van waterbodemverontreiniging. Het voorstel om de Triade ook toe te passen voor landbodemverontreiniging is gedetailleerd uitgewerkt in Nederland en andere landen. In de Triade wordt rekening gehouden met locatiespecifieke omstandigheden.
De Triade voor landbodems is sinds zo”n 10 jaar in ontwikkeling, binnen de voormalige onderzoeksprogramma”s NOBIS en het Programma Geïntegreerd Bodem Onderzoek, bij het RIVM en Alterra.
Nadat met Nader Onderzoek de verspreiding van bodemverontreiniging in kaart is gebracht, kan Triade onderzoek worden uitgevoerd om onzekerheden in de risicobeoordeling te reduceren. Dit gebeurt vaak nadat op basis van het risicomodel Sanscrit is gebleken dat sprake is van een onaanvaardbaar ecologisch risico. Conform de Wet Bodembescherming is er sprake van onaanvaardbare risico”s voor het ecosysteem wanneer bij het huidige of voorgenomen gebruik van een locatie:

  • de biodiversiteit kan worden aangetast (bescherming van soorten);
  • kringloopfuncties kunnen worden verstoord (bescherming van processen);
  • bioaccumulatie en doorvergiftiging kan plaatsvinden.

Gevolgde procedureSIKB heeft voor de ontwikkeling van het al eerder ontwikkelde protocol 2301, voorheen bekend als protocol 2005, een begeleidingscommissie samengesteld met de relevante inhoudelijke deskundigheid. Na een startvergadering is de penvoerder conceptversies gaan schrijven, die met de begeleidingscommissie zijn besproken. Het oorspronkelijke idee om dit protocol aan te sluiten op de al bestaande beoordelingsrichtlijn voor veldwerk, BRL SIKB 2000, is verlaten. In plaats daarvan is ervoor gekozen het protocol onderdeel te laten worden van een nieuw certificatieschema, specifiek gericht op het voorbereiden en uitvoeren van veldwerk voor Triade onderzoek van landbodems. Daartoe is een nieuwe beoordelingsrichtlijn ontwikkeld, BRL SIKB 2300.
De begeleidingscommissie heeft op 7 september 2012 ingestemd met de nu voorliggende versie van BRL SIKB 2300, waarna het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer dit op 2 oktober 2012 heeft vrijgegeven voor een openbare reactieronde.
Uw reactie wordt gevraagd, alleen op de BRLVoor het protocol is al eerder een openbare reactieronde gehouden. Uw reactie wordt nu daarom alleen gevraagd over BRL SIKB 2300.
VervolgDe reacties die we uit deze openbare ronde ontvangen bespreken we eerst met de begeleidingscommissie. De resultaten daarvan verwerken we in de BRL, die we vervolgens ter vaststelling voorleggen aan het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer. Tot slot legt SIKB de nieuwe vastgestelde versie van zowel BRL als protocol ter beoordeling voor aan de Raad voor Accreditatie. Na goedkeuring is certificatie op basis van de nieuwe BRL en het nieuwe protocol mogelijk.
Algemene informatieHet Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer is onderdeel van SIKB en ontwikkelt en beheert beoordelingsrichtlijnen, accreditatieschema”s, protocollen en normbladen. De volledige tekst van de ontwerp-BRL is te vinden op de website van SIKB: www.sikb.nl. Het ontwerp kan u ook tegen betaling worden toegezonden. U kunt uw commentaar uiterlijk 7 januari 2013 sturen aan SIKB, bij voorkeur per e-mail naar info@sikb.nl; of anders per post t.a.v. de secretaris van het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer; Postbus 420; 2800 AK Gouda.
Help ons kosten te drukken: gebruik het reactieformatSIKB verzoekt u dringend om voor uw reactie gebruik te maken van het daartoe ontwikkelde format, op deze website ook te vinden bij de ontwerp-BRL. Als u dit doet is de verwerking van uw reactie voor ons een stuk eenvoudiger, waardoor we significant besparen op de beheerkosten van de certificatieregelingen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.