Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Normblad 8003 voor waterschappen

Sinds het van kracht worden van de Waterwet hebben waterschappen meer taken en verandert hun takenpakket ook. Waterschappen hebben mede hierdoor behoefte aan meer uniformiteit en eenduidigheid bij hun werkzaamheden.

Sinds het van kracht worden van de Waterwet hebben waterschappen meer taken en verandert hun takenpakket ook. Waterschappen hebben mede hierdoor behoefte aan meer uniformiteit en eenduidigheid bij hun werkzaamheden. SIKB faciliteert de waterschappen hierbij door middel van een nieuwe richtlijn voor de uitvoering van waterschapstaken op managementniveau, normblad 8003. Dit wordt in nauwe samenwerking met de waterschappen opgesteld en helpt deze organisaties hun werk efficiënter en met de vereiste kwaliteit te doen.
Waterschappen zijn druk doende met het implementeren en vormgeven van de taken die ze op grond van de Waterwet hebben gekregen. Zo is een aantal grondwatertaken van de provincies naar de waterschappen gegaan, bijvoorbeeld de bevoegd-gezagtaak voor grondwaterbemalingen. Ook het kwalitatieve beheer van waterbodems is tegenwoordig een taak van de waterschappen. Zij hebben daardoor meer behoefte aan het delen van kennis en ervaringen op gebied van waterbeheertaken, want met elkaar uitzoeken hoe die taken uitgevoerd kunnen worden is veel efficiënter dan het alleen te doen. De maatschappelijke druk om regionale en nationale waterschapskennis te delen en zo doelmatig om te gaan met de beschikbare middelen neemt ook toe. Uniformering van veel verschillende richtlijnen en werkprocedures bij waterschappen is dan ook noodzakelijk en gebeurt al in enige mate. Het op te stellen normblad gaat dit proces stimuleren door het delen en uniformeren van kennis te faciliteren. De scope voor normblad 8003 zal bestaan uit de taken voor waterschappen op managementniveau die voortvloeien uit met name de Waterwet, en AMvB”s die daaronder vallen.
Separate documenten
Voor specifieke werkprocessen zullen later separate documenten worden opgesteld die aan Normblad 8003 worden gekoppeld. Er wordt overigens al gewerkt aan een document in dat aangeeft hoe een waterschap een melding of vergunningaanvraag voor een tijdelijke grondwaterbemaling moet beoordelen. Een richtlijn voor handmatige baggervolumebepalingen is eveneens in voorbereiding. Door te werken met een normblad dat op nationaal niveau (h)erkend en gebruik wordt, kunnen waterschappen op een doelmatige wijze de waterbeheertaken uitvoeren en van elkaar leren. SIKB heeft veel ervaring met normbladen voor overheden met bevoegd-gezagtaken op bodemgebied. De vele gemeenten en provincies die ermee werken geven aan goede resultaten te boeken met de normbladen 8002 en 8001. Die ervaringen worden gebruikt bij het opstellen van en later bij werken met normblad 8003.
Nadere informatie? Stuur een email naar Guido.ritskes@sikb.nl