Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nieuwe versie AS SIKB 2000 beschikbaar

AS SIKB 2000, het accreditatieschema voor veldwerk bij milieuhygiŽnisch bodemonderzoek, is vernieuwd. De aanpassingen hebben beperkt effect op de uitvoeringspraktijk. Interpretatiedocument in voorbereiding, onder meer om onbedoeld knelpunt voor Inspectie-instellingen weg te nemen.

Op 21 juni 2012 heeft het Accreditatiecollege Bodembeheer de nieuwe versie 2.7 van AS SIKB 2000 vastgesteld. Daarmee is een relatief oud document vernieuwd. De aanpassingen hebben beperkt effect op de uitvoeringspraktijk, het document is vooral op administratieve punten gestroomlijnd en beter leesbaar gemaakt. Interpretatiedocument in voorbereiding, onder meer om onbedoeld knelpunt voor Inspectie-instellingen weg te nemen.Voor de uitvoering in het veld zijn de gevolgen beperkt. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • de koppeling naar wet- en regelgeving is expliciet gemaakt. Een aantal definities is beter afgestemd op formele definities in ISO/IEC 17000;
  • bij verschillen tussen protocol en NEN volgt de organisatie het document volgens welke het geaccrediteerd is, NEN en SIKB werken aan wegnemen van verschillen;
  • de verwijzingen naar normen zijn geactualiseerd en overal dynamisch gemaakt, zodat altijd de meest recente versie van toepassing is, met de gebruikelijke overgangstermijn van een jaar;
  • gespecificeerd is wat de organisatie moet doen als zij verschillen constateert bij blanco bemonsteringen en als zij contaminatie door afgifte van stoffen vaststelt. Als uit de analyse van de blanco bemonstering van grondwater blijkt dat sprake is van contaminatie of afgifte van stoffen door het gebruikte materiaal voert de organisatie binnen een maand (was: een kwartaal) een nieuwe controle uit;
  • een laboratorium moet altijd geaccrediteerd zijn, de organisatie moet zich hiervan dan ook altijd vergewissen;
  • het taalgebruik is gestroomlijnd en de opzet van het document is in lijn gebracht met de meer recente SIKB-standaard. Op verschillende plaatsen zijn fouten in de terminologie gecorrigeerd.

De nieuwe werkwijze bij het nemen van grondwatermonsters is ook van toepassing bij gebruik van deze nieuwe versie van AS SIKB 2000. Deze nieuwe werkwijze is beschreven in de interpretaties 13 t/m 16 bij dit accreditatieschema en die zijn van toepassing op protocol 2002, dat niet is gewijzigd. Het streven is om deze interpretaties zo snel mogelijk verwerkt te hebben in een nieuwe versie van protocol 2002.