Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nieuw protocol 2005 voor veldwerk voor TRIADE onderzoek

Nieuw protocol voor de uitvoering van veldwerk voor TRIADE onderzoek beschikbaar. Goed te combineren met NTA 5755. Certificatie nog niet mogelijk.

TRIADE, niet te verwarren met de Amerikaanse TRIAD-approach, is een in internationaal kader ontwikkeld instrumentarium voor de beoordeling van de locatiespecifieke ecologische risico”s van (water)bodemverontreiniging. Deze onderzoeksmethode wordt in Nederland dan ook alleen toegepast als na nader onderzoek een analyse van de ecologische risico”s aan de orde is. Het protocol beschrijft de eisen aan zowel de monsternemingstrategie als aan de uitvoering van het veldwerk. Tevens zijn in het protocol eisen vastgelegd aan de vakbekwaamheid van bij het onderzoek betrokken personen. Protocol 2005 is in beginsel gericht op onderzoek op landbodems. Het voornemen is om certificatie voor de in dit protocol beschreven bodemonderzoeksmethoden mogelijk te maken via BRL SIKB 2000, “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”. Meer achtergrondinformatie kunt u vinden in dit document.