Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Mooi meegenomen, goed gelicht! Nieuwe KNA eisen op het gebied van conserveren van kracht

Op 10 december 2012 heeft het CCvD Archeologie de uitkomsten van het project “Eisen aan het conserveren van kwetsbaar vondstmateriaal en monsters” vastgesteld voor de KNA 3.2 Landbodems.

De nieuwe eisen in de KNA 3.2 Landbodems zijn vastgelegd in:

De nieuwe eisen treden op 1 januari 2013 in werking en worden na een implementatie- en informatieperiode definitief van kracht op 1 juli 2013 voor alle projecten (proefsleuven, opgravingen en Programma's van Eisen) die na die datum van start gaan.
Waarom was het nodig om nieuwe eisen te formuleren in de KNA?
Geconstateerd is dat er een belangrijke lacune tijdens het proces van een archeologisch onderzoek en daarmee in het proces van Archeologische Monumentenzorg (AMZ): het gebrek aan minimale (KNA) eisen en kennis aan en over het bemonsteren en het conserveren van kwetsbare vondsten tijdens het veldwerk en de fase van tijdelijke opslag tot aan deponeren. Tevens bestond bij het CCvD vooraf de wens om ook expliciet aandacht te besteden aan het contracteringsaspect daarvan.
De reden is dat veel archeologisch vondstmateriaal vaak al zwak en kwetsbaar is als gevolg van omzettings- en degradatieprocessen in de bodem en dit proces wordt nog eens versterkt zodra een vondst uit zijn context is gehaald tijdens een archeologisch onderzoek. Tijdens opgravingen komt het materiaal immers vanuit het relatief stabiele bodemmilieu onder invloed van de veel veranderlijke atmosfeer te staan. Als gevolg hiervan kan het materiaal beschadigd raken of zelfs verloren gaan als niet de juiste maatregelen worden genomen om dit tegen te gaan. Basale eisen voor omgaan met archeologisch vondstmateriaal tijdens opgravingen zijn opgenomen in de KNA 3.2, de veldhandleiding en de KNA Leidraad Eerste hulp bij kwetsbaar vondstmateriaal. Er is echter een belangrijke lacune tijdens het proces van een archeologisch onderzoek: het gebrek aan minimale (KNA) eisen aan het conserveren van kwetsbare vondsten en monsters na opgraving en voor deponering. Door middel van een grootschalige wijziging van KNA Specificatie OS11 Lichten, verpakken, tijdelijk opslaan en conserveren van vondsten & monsters is het doel de kennis- en de handelingen in het veld te verbeteren, teneinde de informatiewaarde en mogelijk museale waarde waar het een kwetsbare vondst betreft te waarborgen. Link naar de gewijzigde KNA documentenLink naar meer informatie en de vastgestelde termijnen Link naar de bestelpagina van de Handreiking conserveren