Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Meer vertrouwen in baggervolumes met de nieuwe Richtlijn baggervolumebepalingen!

De Richtlijn baggervolumebepalingen op basis van handmatige metingen is klaar voor gebruik!

De Richtlijn baggervolumebepalingen op basis van handmatige metingen is klaar voor gebruik! Op 13 december 2012 heeft het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer en het Accreditatiecollege Bodembeheer versie 1.0 van de richtlijn vastgesteld. Naar aanleiding van de openbare reactieronde in oktober en november 2012 zijn vele reacties op het ontwerp van de richtlijn binnengekomen. Dankzij deze reacties heeft SIKB de ontwerp-richtlijn kunnen bijschaven, zodat nu versie 1.0 van de richtlijn beschikbaar en klaar voor gebruik is!
In de praktijk lopen baggerwerken veel vertraging op doordat er onduidelijkheid bestaat over de te verrekenen volumes. Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben de handen in één geslagen om daar iets aan te doen. Bij baggervolumebepalingen op basis van handmatige metingen bestond tot nu toe geen landelijk geldend document om op terug te vallen. Met de SIKB-richtlijn komt hier verandering in. Het doel van de richtlijn is aanbrengen van uniformering op landelijk niveau in het proces om te komen tot een baggervolumebepaling op basis van handmatige metingen.
De richtlijn richt zich op de stappen om te komen tot een goed meetplan, een goede uitvoering van de veldmetingen en het op de juiste manier berekenen en rapporteren van het baggervolume. Het resultaat is een in-situ baggervolumebepaling met een betrouwbaarheid die in de praktijk door betrokken partijen als gangbaar en acceptabel wordt gezien. De richtlijn biedt daarmee houvast aan opdrachtgevende, adviserende en uitvoerende partijen bij baggerwerken en helpt zo misverstanden, discussies en interpretatieverschillen te verminderen.
Naast de richtlijn wordt gewerkt aan twee andere belangrijke aspecten die bijdragen aan meer overeenstemming over baggervolumebepalingen: enerzijds kennis en kunde bij de partijen die handmatige baggervolumebepalingen uitvoeren en anderzijds passende en gedragen contracten voor baggerwerken. SIKB werkt in 2013 (mee) aan activiteiten op het gebied van de kennis en kunde. CROW werkt (in samenwerking met SIKB) al hard aan de contracten door een nieuw onderdeel dat specifiek ingaat op baggerwerken aan de RAW-systematiek toe te voegen.
De Richtlijn baggervolumebepalingen op basis van handmatige metingen is een niet-normatieve bijlage van SIKB-protocol 2003 maar is ook separaat beschikbaar en toepasbaar bijvoorbeeld in het kader van contractvorming en uitvoering van baggerwerken.
Ons verzoek aan u is de richtlijn toe te passen en uw ervaringen via Guido.ritskes@sikb.nl aan ons te laten weten. Voor vragen of opmerkingen kunt u natuurlijk ook altijd onze helpdesk bellen of via het genoemde emailadres contact met ons opnemen. Klik hier voor de volledige tekst van het document.